MICROSOFT EXCEL - Parametri stranice
Parametri stranice - Uvod

PAGE SETUP dijalog prozor se otvara klikom na PAGE LAYOUT zatim na . Ovo je prva aktivnos koju treba obaviti pri izradi dokumenta. Tu se podesavaju parametri i izgled dokumenta. To su: veličina papira, margine, zaglavlja, podnožije, itd.
Tab-ovi PAGE SETUP dijalog prozora su:

 1. PAGE ( veličina stranice, dimenzije papira i orijentacija);
 2. MARGINES ( margina);
 3. HEADER / FOOTER (zaglavlje i podnožije);
 4. SHEET ( aktivirivanje linija );

Sve ovo možete vidjeti u slijedećim animacijama:

 1.    Veličina stranice /PAGE SIZE/
 2.    Veličina stranice /PAGE SIZE/- PAGE SETUP dijalog prozor
 3.    Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 4.    Orijentacija stranice - Pejzaž /LANDSCAPE/ iz trake /RIBBON/
 5.    Orijentacija portret /PORTRAIT/ iz trake /RIBBON/
 6.    Otvaranje MARGINS dijalog prozora iz trake /RIBBON/
 7.    Otvaranje MARGINS dijalog prozora iz PAGE SETUP grupe
 8.    Otvaranje zaglavlja dijalog prozor /HEADER&FOOTER DIALOG BOX/
 9.    Zaglavlje i podnožje /HEADER & FOOTER/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 10.    Otvaranje SHEET TAB-a iz PAGE SETUP grupe
 11.    Otvaranje SHEET TAB-a klikom na PRINT TITLES dugme
 12.    Otvaranje SHEET TAB-a iz SHEET OPTIONS grupe
 13.    Otvaranje SHEET TAB-a iz SCALE TO FIT grupe

Parametri stranice   Index