abc Microsoft WORD 2010
Tutorial
Author: Željko B. Grbić i saradnici

 

WORD 2010 je proizvod MICROSOFT i namjenjen je za rad sa tekstom - tekst procesor. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje.


 

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

  Uvod /Introduction/
 1.    UVOD
 2.    Organizacija abc tutorijala
 3.    Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/ animacija
 4.    Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/
 5.    Engleski termini /ENGLISH TERMS/

 6. Primjeri
 7.    Primjeri i pitanja


 8. Startanje i zatvaranje WORD-a 2010 /STARTING AND CLOSING WORD 2010/
 9.    Startanje WORD-a iz PROGRAMS menija
 10.    Startanje WORD-a iz START menija
 11.    Startanje WORD-a - ikona prečice aplikacije WORD na DESKTOP-u
 12.    Startanje WORD-a - ikona dokumenta aplikacije WORD na DESKTOP-u
 13.    Startanje WORD-a, SEARCH polje
 14.    Zatvaranje dokumenta - FILE meni, CLOSE opcija /CLOSING DOCUMENT, FILE MENU, CLOSE ITEM/
 15.    Zatvaranje WORD-a klikom na dugme CLOSE
 16.    Zatvaranje WORD-a iz linije poslova /TASK BAR/
 17.    Zatvaranje WORD-a iz CONTROL menija, opcija CLOSE
 18.    Zatvaranje WORD-a - CONTROL dugme dvostruki klik /CLOSING WORD - CONTROL dugme - DOUBLE CLICK/

 19. Primjeri
 20.    Primjeri i pitanja

 21. Okruženje /ENVIROMENT/
 22.    Dijelovi WORD prozora

 23.    Padajući meni DROP DOWN MENU
 24.    FILE meni /FILE MENU/
 25.    Prikaz svih u grupi trake
 26.    Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 27.    Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/ iznad trake
 28.    Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/ ispod trake
 29.    Skrol traka /SCROLL BAR/
 30.    Linija razdvajanja /SPLIT LINE /
 31.    Prikaz parametara iz grupe u traci /ARROW AT THE BOTTOM/
 32.    Linija statusa /STATUS BAR/
 33.    Uvećanje /ZOOM IN/
 34.    Umanjenje /ZOOM OUT/
 35.    Uvećanje /ZOOM IN/ i umanjenje /ZOOM OUT/ točkićem miša
 36.    Opis alata /SUPER TOOLTIP/
 37.    Dugme za pomoc /HELP BUTTON/
 38.    Mini linija alata /MINIBAR - MINI TOOLBAR/
 39.    Linijar /RULER/
 40.    Prikaz znakova koji se ne štampaju /SHOW/HIDE/

 41. Traka /RIBBON/
 42.    Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-u
 43.    Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u
 44.    Prikaz galerije u grupi u traci /RIBBON/-u
 45.    Prikaz svih TAB-ov u traci /RIBBON/-u
 46.    Prikaz HOME TAB-a u traci /RIBBON/-u
 47.    Prikaz INSERT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 48.    Prikaz PAGE LAYOUT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 49.    Prikaz REFERENCES TAB-a u traci /RIBBON/-u
 50.    Prikaz MAILINGS TAB-a u traci /RIBBON/-u
 51.    Prikaz REVIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 52.    Prikaz VIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 53.    Bez trake /HIDE RIBBON/-a
 54.    Sa trakom /SHOW RIBBON/
 55.    Sa i bez trake /SHOW-HIDE RIBBON/ - CTRL+F1
 56.    Prikaz sadržaj kartice kad je traka /RIBBON/ minimizirana
 57.    Promjena horizontalne veličine trake /RIBBON/
 58.    Promjena aktivnog WORD prozora
 59.    Načini prikaza dokumenta
 60.    Prikaz na cijelom ekranu /FULL SCREEN READING/
 61.    Dodatna kartica trake /CONTEXTUAL TOOLS/

 62. Primjeri
 63.    Okruženje /Enviroment/ - Primjeri i pitanja
 64.    Tekst u WORD-u (WORD dokument)


 65. Parametri stranice /PAGE SETUP/
 66.    Otvaranje PAGE LAYOUT RIBBON traka
 67.    Parametri stranice /PAGE SETUP/ - Veličina stranice /SIZE/
 68.    Orijentacija stranice /PAGE LAYOUT - ORIENTATION/
 69.    Parametri stranice /PAGE SETUP/ - Izbor veličine /MARGINS/
 70.    PAGE LAYOUT - CUSTOM MARGINS
 71.    Promjena veličine horizontalne margine iz linijara /RULER/
 72.    Promjena veličine vertikalne margine iz linijara /RULER/
 73.    Veličina stranice /PAGE SIZE/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 74.    Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 75.    Izbor margine /PAGE MARGINS/ - PAGE SETUP dijalog prozor


 76. Prelom teksta /PAGE BREAK - SECTION/
 77.    Prelom teksta /PAGE BREAK/ INSERT TAB
 78.    Prelom teksta /PAGE BREAK/ LAYOUT TAB
 79.    Prelom teksta-sekcija /SECTION BREAK/


 80. Zaglavljem /HEADER/ i podnožjem /FOOTER/
 81.    Zaglavljem /HEADER/
 82.    Podnožjem /FOOTER/
 83.    Promjena veličine podnožja /RESIZE FOOTER/
 84.    Različita prva stranica /DIFFERENT FIRST PAGE/
 85.    Različite parne i neparne stranice /DIFFERENT ODD & EVEN/


 86. Broj stranice /PAGE NUMBER/
 87.    Dodavanje broja stranice /INSERT PAGE NUMBER/
 88.    Broj strance pri prelomu teskta /PAGE NUMBER & PAGE BREAK/
 89.    Broj strance pri novoj sekciji /PAGE NUMBER & SECTION BREAK/
 90.    Nova stranica i sekcije /PAGE BREAK & SECTION BREAK/ i bez linka na prethodne stranice /LINK TO PREVIOUS/
 91.    Traća stranica sa brojem stranice od 1


 92. Pozadina stranice /PAGE BACKGROUND/
 93.    Boja pozadina stranice /PAGE BACKGROUND - COLOR/
 94.    Boja pozadina stranice /PAGE BACKGROUND/ paleta boja /COLOR PALETE/
 95.    Boja pozadina stranice - dvije boje /PAGE BACKGROUND - TWO COLORS/
 96.    Slika kao pozadina stranice /BACKGROUND PICTURE/


 97. Font /FONT/

 98. Izbor parametara fonta iz trake /RIBBONA/ dijalog prozora:

 99.    Pronalaženje FONT padajuće liste (male dimenzije prozora)
 100.    Izbor imena fonta /FONT TYPEFACE/ iz FONT padajuće liste
 101.    Promjena fonta otkucanog teksta iz FONT padajuće liste
 102.    Izbor veličine fonta iz FONT SIZE padajuce liste
 103.    Boja fonta /FONT COLOR/
 104.    Izbor stila - masno, koso, podvučeno /FONT STYLE - BOLD, ITLIC, UNDELINE/
 105.    Veličina slova /FONT CHANGE CASE/
 106.    Dodavanje simbola /INSERT SYMBOL/

 107. Izbor parametara fonta iz FONT dijalog prozora:
 108.    Otvaranje FONT dijalog prozora
 109.    Izbor imena fonta /FONT TYPEFACE/ u FONT dijalog prozoru
 110.    Font stil /FONT STYLE/ pomjena starog teksta
 111.    Font stil /FONT STYLE/ novog teksta
 112.    Pisanje eksponenta /SUPERSCRIPT/
 113.    Pisanje indeksa /SUBRSCRIPT/
 114.    Pretvaranje malih u velika slova /SMALL CAPS/
 115.    Pretvaranje svih slova u velika /ALL CAPS/
 116.    Boja fonta /FONT COLOR/ iz font dijalog prozora
 117.    Izbor veličine fonta /FONT SIZE/
 118.    Promjena veličine fonta /CHARACTER SCALE/
 119.    Razmak između znakova /CHARACTER SPACING/

 120. Izbor parametara fonta iz mini linije alata /MINI TOOLBAR/
 121.    Izbor imena fonta /FONT TYPEFACE/ iz mini linije alata /MINI TOOLBAR/
 122.    Izbor veličine fonta /FONT SIZE/ iz mini linije alata /MINI TOOLBAR/
 123.    Izbor parametra fonta iz mini bara /FONT NAME MINI BAR/
 124.    Izbor boje fonta /FONT COLOR/ iz mini linije alata /MINI TOOLBAR/
 125.    Izbor boje pozadine fonta /FONT HIGHLIGHTED/ iz mini linije alata /MINI TOOLBAR/

 126. Primjeri
 127.    Primjeri i pitanja
 128.    Font - primjer 2
 129.    Font - primjer 3
 130.    Primjeri, vježbe i zadaci 1
 131.    Primjeri, vježbe i zadaci 2
 132.    Primjeri, vježbe i zadaci 3

 133. Provjera znanja 1. dio (Quiz - test)
 134.    Provjera znanja 1. dio - quiz
 135.    Provjera znanja 1. dio - test sa slikama
 136.    Provjera znanja 1. dio - test bez slika
 137.    Provjera znanja - abc WORD 2010 - Test 1. dio


 138. 2. DIO
  Editovanje /EDIT/
 139.    EDIT - razmak (prazan prostor) /SPACE/
 140.    EDIT - brisanje znaka desno od kursora /DELETE/
 141.    EDIT - brisanje znaka lijevo od kursora /BACKSPACE/
 142.    EDIT - novi red /ENTER/


 143. Paragaf /PARAGRAPH/

 144. Izbor parametara paragrafa iz Linijara /RULER/

 145.    Uvačenje prve linije /INDENT FIRST LINE/
 146.    Uvačenje lijeve strane teksta /INDENT LEFT SIDE/
 147.    Uvačenje desne strane teksta /INDENT RIGHT SIDE/
 148.    Uvlačenje druge i svih ostalih linija /HANGING/

 149. Izbor parametara paragrafa iz Paragraf dijalog prozor /PARAGRAPH/
 150.    Uvačenje prve linije /INDENT FIRTS LINE/ - PARAGRAPH dijalog prozor
 151.    Uvlačenje lijeve strane teksta /INDENT LEFT SIDE/ - PARAGRAPH dijalog prozor
 152.    Uvlačenje druge i svih ostalih linija /HANGING/ - PARAGRAPH dijalog prozor
 153.    Uvlačenje desne strane teksta /INDENT RIGHT SIDE/ - PARAGRAPH dijalog prozor

 154. Izbor uvlačenja iz trake /RIBBON/
 155.    Uvlačenje lijeve strane teksta /INDENT LEFT SIDE/ iz trake /RIBBON/ i

 156. Izbor razmaka paragrafa
 157.    Razmak linija u paragrafu /LINE SPACING/
 158.    Razmak linija u paragrafu /LINE SPACING/ dijalog prozor
 159.    Razmak poslije paragrafa /SPACE AFTER PARAGRAPH/
 160.    Razmak prije paragrafa /SPACE BEFORE PARAGRAPH/


 161.    Poravnanje /ALLIGNMENT/
 162.    Poravnanje /ALIGNMENT/ , , i
 163.    Poravnanje /ALLIGNMENT/ - PARAGRAPH dijalog prozor

 164. Primjeri
 165.    Primjeri, vježbe i zadaci 1
 166.    Najčešće greške 401


 167. Fusnota /FOOTNOTES/ i Endnot /ENDNOTE/
 168.    Fusnota /FOOTNOTE/
 169.    Endnot /ENDNOTE/


 170. Inicijal /DROPCAP/
 171.    Inicijal /DROPCAP/
 172.    Promjena fonta paragrafa i inicijala /DROPCAP FONT/
 173.    Promjena fonta inicijala /DROPCAP FONT/


 174. Primjeri, zadaci i vježbe
 175.    Vježbe 1
 176.    Vježbe 2
 177.    Vježbe 3

 178. Provjera znanja 2. dio (Quiz - test)
 179.    Provjera znanja 2. dio - quiz
 180.    Provjera znanja 2. dio - test sa slikama
 181.    Provjera znanja 2. dio - test bez slika
 182.    Provjera znanja - abc WORD 2010 - Test 2. dio


 183. 3. DIO
  Kreiraj, otvori i snimi /NEW, OPEN, SAVE/
 184.    Kreiraj novi dokument NEW opcija-FILE meni /FILE MENU - NEW ITEM/
 185.    Kreiraj novi dokument NEW dugme HOME TAB
 186.    Kreiraj novi dokument - taster sa tastature Ctrl+N
 187.    Snimi pod novim imenom /SAVE AS/
 188.    Prvo snimanje dokumenta - taster sa tastature Ctrl+S
 189.    Snimi dokument klikom na SAVE dugme iz Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 190.    Otvori dokument OPEN opcija-FILE meni /FILE MENU - OPEN ITEM/
 191.    Otvori dokument klikom na OPEN dugme iz Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 192.    Otvori dokument OPEN - taster sa tastature Ctrl+O
 193.    Otvori skoro otvarani dokument /OPEN RECENTLY/

 194. Primjeri
 195.    Primjeri, vježbe i zadaci 1 (opis aktivnosti)


 196. Kopiranje /COPY/ i premještanje /CUT/
 197.    Označiti riječ u dokumentu dvostrukim klikom /SELECT WORD/
 198.    Označiti tekst u dokumentu prevlačenjem /SELECT BY DRAG & DROP/
 199.    Označiti cijeli dokument tipkama tastature CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/
 200.    Kopiranje /COPY/ dugmetom iz trake /RIBBON/
 201.    Kopiranje sekundarnom tipkom miša /RIGHT MOUSE/
 202.    Kopiranje tasterima tastature /CTRL+C, CTRL+V/
 203.    Premještanje sekundarnom tipkom miša /RIGHT MOUSE/
 204.    Premještanje prevlačenjem /DRAG & DROP/
 205.    Premještanje /CUT/ dugmetom iz trake /RIBBON/
 206.    Premještanje prevlačenjem desnom tipkom miša /RIGHT DRAG & DROP/
 207.    Premještanje tasterima tastature /CTRL+X, CTRL+V/
 208.    Kopiranje korištenjem privremene memorije /CLIPBOARD/
 209.    Korištenje privremene memorije /CLIPBOARD/
 210.    Pamćenje termina /MEMORY/ CUT-COPY-PASTE 10_1


 211. Odustajanje od naredbe /UNDO/ i prihvatanje naredbe /REDO/
 212.    Odustajanje od naredbe /UNDO/
 213.    Prihvatanje naredbe /REDO/


 214. Traženja /FIND/ i zamjene /REPLACE/
 215.    Traženje skupa znakova /FIND/
 216.    Traženje skupa znakova /FIND/ tasterima tastature
 217.    Zamjena znakova /REPLACE/

 218. Provjera znanja 3. dio (Quiz - test)
 219.    Provjera znanja 3. dio - quiz
 220.    Provjera znanja 3. dio - test sa slikama
 221.    Provjera znanja 3. dio - test bez slika
 222.    Provjera znanja - abc WORD 2010 - Test 3. dio


 223. 4. DIO

 224. Buliti /BULLETS/
 225.    Buliti /BULLETS/ - traka/RIBBON/
 226.    Buliti /BULLETS/ - dijalog prozor
 227.    Novi bulit /DEFFINE NEW BULLET/


 228. Numeracija /NUMBERING/
 229.    Numeracija /NUMBERING/


 230. Okvir /BORDERS/
 231.    Okvir /BORDERS/ - traka/RIBBON/
 232.    Okvir /BORDERS/ - dijalog prozor
 233.    Okvir izbor linije /BORDERS LINE/ - dijalog prozor


 234. Sjena /SHADING/
 235.    Sjena /SHADING/ - traka/RIBBON/
 236.    Sjena /SHADING/ - dijalog prozor


 237. Kolona /COLUMNS/
 238.    Broj kolona /NUMBER OF COLUMNS/
 239.    Parametri kolone /COLUMNS DIALOG BOX/
 240.    Kolona - otvori dijalog prozor /COLUMN - OPEN DIALOG BOX/
 241.    Širina kolona /EQUAL COLUMN WIDTH/
 242.    Primjena širine kolone iz linijara - dugme MOVE COLUMN
 243.    Linija između kolona /LINE BETWEEN/
 244.    Prelom kolone /COLUMNS BREAK/
 245.    Uređenje kolone /COLUMN ALIGNMENT/


 246.    Primjeri, vježbe i zadaci 1 (opis aktivnosti)


 247. Tabela /TABLE/
 248.    Dodavanje tabele iz trake /INSERT TABLE - INSERT TAB/
 249.    Pretvaranje teksta u tabelu /CONVERT TEXT TO TABLE/
 250.    Označavanje tabele /SELECT TABLE/
 251.    Označavanje kolone tabele /SELECT TABLE COLUMN/
 252.    Označavanje reda tabele /SELECT TABLE ROW/ pointer_strelica_u_desno.bmp
 253.    Označiti ćeliju /SELECT CELL/
 254.    Promjena širina kolone tabele /TABLE COLUMN WIDTH/
 255.    Promjena visine reda tabele /TABLE ROW HEIGHT/
 256.    Promjena veličine tabele /TABLE SIZE/ i
 257.    Promjena aktivne ćelije TAB taster /ACTIVE CELL - TAB KEY/
 258.    Dodavanje nove kolone lijevo ili desno /INSERT COLUMN LEFT OR RIGHT/ i
 259.    Dodavanje nove kolone sekundarnom tipkom miša /INSERT COLUMN LEFT OR RIGHT - RIGHT MOUSE/
 260.    Dodavanje novog reda - TAB taster /INSERT ROW - TAB KEY/
 261.    Dodaj red prije /INSERT ROW ABOVE/
 262.    Dodaj red ispod /INSERT ROW BELOW/
 263.    Povezivanje ćelija /MERGE CELLS/
 264.    Dijeljenje ćelija /SPLIT CELLS/
 265.    Okvir tabele /TABLE BORDER/ - HOME traka /HOME TAB/
 266.    Okvir tabele /TABLE BORDER/ - dijalog prozor
 267.    Pozadina tabele /TABLE BACKGROUND/ - HOME traka /HOME TAB/
 268.    Pozadina ćelije /CELL BACKGROUND/
 269.    Pozadina dokumenta, tabele i ćelije /DOCUMENT, TABLE & CELL BACKGROUND/
 270.    Pretvaranje tabele u tekst /CONVERT TABLE TO TEXT/
 271.    Pretvaranje tabele u tekst /CONVERT TABLE TO TEXT/ - Separator
 272.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN/ - DELETE dugme
 273.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN/ - desni klik /RIGHT CLICK/
 274.    Brisanje sadržja kolone /DELETE COLUMN CONTENT/
 275.    Brisanje reda /DELETE ROW/
 276.    Primjeri, vježbe i zadaci 1 (gotov sadržaj tabele)
 277.    Primjeri, vježbe i zadaci 2
 278.    Primjeri, vježbe i zadaci 3
 279.    Primjeri, vježbe i zadaci 4 (gotov sadržaj tabele)
 280.    Primjeri, vježbe i zadaci 5
 281.    Primjeri, vježbe i zadaci 6 (opis aktivnosti)


 282. Slika /PICTURE/
 283.    Dodavanje slike /INSERT PICTURE/
 284.    Promjena veličine slike u jednoj dimenziji /PICTURE SIZE - ONE DIRECTION/
 285.    Promjena veličine slike /PICTURE SIZE/
 286.    Promjena mjesta slike /PICTURE POSITION/
 287.    Tekst oko slike /TEXT WRAPPING/
 288.    Mjesto slike /PICTURE POSITION/
 289.    Okvir slike /PICTURE BORDER/
 290.    Isjecanje slike /CROP/
 291.    Rotiranje slike /ROTATE/
 292.    Rotiranje slike /ROTATE/ 2
 293.    Prozračna slika /TRANSPARENT PICTURE/
 294.    Primjeri, vježbe i zadaci 1
 295.    Primjeri, vježbe i zadaci 2
 296.    Primjeri, vježbe i zadaci 3


 297. Oblici /SHAPES/
 298.    Oblici - Dodavanje pravougaonika /SHAPE - RECTANGLE/
 299.    Oblici - Boja pozadine /SHAPE FILL/
 300.    Oblici - Boja pozadine /SHAPE FILL/ - MINI TOOLBAR
 301.    Oblik iza teksta /SEND BEHIND TEXT/
 302.    Oblik dijalog prozor /FORMAT SHAPE DIALOG BOX/
 303.    Oblik 3D rotacija /3D ROTATION/
 304.    Oblik 3D rotacija /3D FORMAT/
 305.    Isjecanje slike po obliku /CROP PICTURE TO SHAPE/
 306.    Primjeri, vježbe i zadaci - Oblici /SHAPES/ - 1
 307.    Primjeri, vježbe i zadaci - Oblici /SHAPES/ - 101


 308. Stilovi /STYLES/
 309.    Stilovi galerija stilova /STYLES & STYLES GALERY/
 310.    Izbor stila iz galerije /CHOOSE QUICK STYLES/
 311.    Otvaranje MODIFY STYLE dijalog prozora /MODIFY STYLE/
 312.    Promjena parametara stila MODIFY STYLE dijalog prozora /MODIFY STYLE/


 313. Okvir teksta /TEXT BOX/
 314.    Kreiranje okvira teksta /CREATE TEXT BOX/
 315.    Boja pozadine okvira teksta /BACKGROUND COLOR/
 316.    Više boja pozadine okvira teksta /GRADIENT BACKGROUND COLOR/
 317.    Odnos boja /GRADIENT BACKGROUND COLOR/ , ,
 318.    Promjena boje pozadine okvira teksta /GRADIENT BACKGROUND COLOR/ , ,
 319.    Prozirna pozadine okvira teksta /TRANSPARENT BACKGROUND COLOR/
 320.    Boja linija /SHAPE OUTLINE/ iz mini bara /MINI BAR/
 321.    Boja linija /SHAPE OUTLINE/ iz DRAWING trake /DRAWING RIBBON/
 322.    Boja linija /SHAPE OUTLINE/ iz DRAWING trake /DRAWING RIBBON/ 2
 323.    Debljina linija /WEIGHT/
 324.    Izagled linije /DASHES STYLE/
 325.    Promjena smjera ispisa teksa /TEXT DIRECTION/
 326.    Primjeri, vježbe i zadaci 1
 327.    Primjeri, vježbe i zadaci 2
 328.    Primjeri, vježbe i zadaci 3
 329.    Primjeri, vježbe i zadaci 5
 330.    Primjeri, vježbe i zadaci 6


 331. WORD ART
 332.    Dodavanje WordArt-a /INSERT WORDART/
 333.    Promjena veličine WordArt-a /RESIZE WORDART/
 334.    Rotiranje WordArt-a /ROTATE WORDART/
 335.    Promjena sadržaja WordArt-a /EDIT WORDART/
 336.    Promjena boje WordArt-a /TEXT OUTLINE/
 337.    Šema boja WordArt-a /SHAPE STYLES/
 338.    WordArt efekti /SHAPE EFFECTS/
 339.    Primjeri, vježbe i zadaci 1
 340.    Primjeri, vježbe i zadaci 2(opis aktivnsoti)


 341. TAB
 342.    Izbor vrste TAB stopa /TAB STOP TYPE/ , , , ,
 343.    Dodavanje TAB stopa /INSERT TAB STOP/
 344.    Otvaranje TAB dijalog prozora /TAB DIALOG BOX/
 345.    Izbor TAB STOP iz TAB dijalog prozora /TAB STOPS FROM DIALOG BOX/
 346.    Znak ispred TAB stopa /TAB STOP LEADER/
 347.    Brisanje TAB stopa /REMOVE TAB STOP/
 348.    Centrirani TAB stop - Potpis /CENTER TAB STOP - SIGN/

 349. Primjeri
 350.    Primjeri, vježbe i zadaci 1
 351.    Primjeri, vježbe i zadaci 2


 352. CLIPART
 353.    CLIPART - Dodavanje klikom
 354.    CLIPART - Dodavanje opcijom iz menija


 355. Pametni grafikon /SMARTART/
 356.    SMARTART - CHOOSE SMARTART GRAPHIC dijalog prozor /CHOOSE SMARTART GRAPHIC DIALOG BOX/
 357.    SMARTART - Dodavanje pametnog grafikona /INSERT SMARTART/
 358.    SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/
 359.    SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/ 2
 360.    SMARTART - Dodavanje elementa u pametni grafikona /ADD SHAPE INTO SMARTART GRAPHIC/
 361.    SMARTART - Izbor načina prikaza pametnog grafikona /SMARTART GRAPHIC STYLE/
 362.    SMARTART - Promjena boje pametnog grafikona /SMARTART GRAPHIC CHANGE COLOR/
 363.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE/
 364.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona iz CLIPART-a /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE FROM CLIPART/
 365.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona iz CLIPART-a kopiranjem /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE FROM CLIPART - COPY/

 366. Primjeri
 367.    Primjeri, vježbe i zadaci 1 (opis aktivnosti)
 368.    Primjeri, vježbe i zadaci 2 (opis aktivnosti)
 369. Grafikon /CHART/
 370.    CHART - Dodavanje grafikona /INSERT CHART/
 371.    CHART - Promjena tipa u 3D BAR /CHNAGE TYPE- 3D BAR/


 372. Dodavanje formula /EQUATION/
 373.    Dodavanje formula /EQUATION/
 374.    Dodavanje formula /EQUATION/ 2


 375. DODACI /APPENDIX/
 376.    Dodavanje komentara /INSERT COMMNET/
 377.    Broj riječi u dokumentu /WORD COUNT/
 378.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z /SORT ASCENDING/
 379.    Sotiranje - Opadajući redostijed od z do a /SORT DESCENDING/
 380.    Rad sa više dokumenata /WORKING ON MULTIPLE DOCUMENTS/
 381.    Kombinacija tastera /SHORTCUT KEYS/


 382.    Pokazivači miša - /MOUSE POINTERS/
 383.    Pokazivač miša na radnoj površini /MOUSE POINTER OVER WORKING AREA/
 384.    Pokazivač miša bira mjesto kursora /CURSOR POSITION/
 385.    Pokazivač miša nestaje za vrijeme upisa teksta /MOUSE POINTER DISAPPEARS/
 386.    Pokazivač miša - Izbor teksta /SELECT TEXT/ - klik na tekst
 387.    Pokazivač miša - Izbor teksta /SELECT TEXT/ - lijeva margina /LEFT MARGIN/
 388.    Pokazivač miša - Izbor alata u liniji alata /TOOLBAR/
 389.    Pokazivač miša - Izbor alata u mini baru /MINI BAR/
 390.    Pokazivač miša - Korištenje dijelova prozora /USE WINDOW PARTS/
 391.    Pokazivač miša - Dijeljenje prozora/SPLIT WINDOW/
 392.    Pokazivač miša - Označavanje tabele /SELECT TABLE/
 393.    Pokazivač miša - Označavanje kolone tabele /SELECT TABLE COLUMN/
 394.    Pokazivač miša - Označavanje reda tabele /SELECT TABLE ROW/
 395.    Označiti ćeliju /SELECT CELL/
 396.    Pokazivač miša - Promjena veličine kolone tabele /TABLE COLUMN SIZE/
 397.    Pokazivač miša - Promjena veličine kolone tabele /TABLE ROW SIZE/
 398.    Pokazivač miša - Promjena veličine tabele /TABLE SIZE/
 399.    Pokazivač miša - Promjena mjesta slike /PICTURE POSITION/
 400.    Pokazivač miša - Promjena veličine slike /PICTURE SIZE/

 401.    Vježbe 1
 402.    Vježbe 2
 403.    Vježbe 3
 404.    Vježbe 4

 405. Provjera znanja 4. dio (Quiz - test)
 406.    Provjera znanja 4. dio - quiz
 407.    Provjera znanja 4. dio - test sa slikama
 408.    Provjera znanja 4. dio - test bez slika
 409.    Provjera znanja - abc WORD 2010 - Test 4. dio

 410. QUIZ - TEST
 411.    QUIZ - Test