Haizenbergove relacije

Relacije neodređenosti

Kako odrediti stanje jednog mikrosistema
Određivanje stanja mikrosistema
Rasijanje elektrona
Zaključak
Galerija
Zadatak I
Zadatak II
Zadatak III
Biografija
Kviz

  

Stanje svake čestice u klasičnom sistemu određeno je pomoću vektora položaja r(x, y, z) i impulsa čestice p(px, py, pz). U slučaju kretanja čestice na jednom pravcu, položaj čestice određen je sa kordinatom x, a njen impuls sa komponentom px. Greške pri određivanju koordinate i impulsa zavise samo od tačnosti mjerenja. U idealnom slučaju, za mjerenja sa veoma velikom tačnošću može se uzeti da su greške mjerenja koordinata i impulsa: ∆x=0 i ∆px=0.

Određivanje stanja mikrosistema može se odrediti na primjeru difrakcije elektrona.

Prolazak elektrona kroz pukotine registruje brojač ili fotoploča.