7.0. RAZGRANATA STRUKTURA
Kvadratni korijen

Prije izračunavanja kvadratnog korijena morate provjeriti da li broj veći ili jednak nuli. Tad nema rješenja iz realnih brojeva.

7.2.. Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

Listing programa:

PROGRAM P07211032;
USES
 WinCrt;
VAR
 x : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');
 READLN( x );
 IF x>= 0 THEN
  WRITELN('x = ', x, ' korijen od x ', SQRT (x))
 ELSE
  WRITELN('Nedefinisan');
END.

7.2.. Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Opis rješenja: Da bi izraz imao realna rj?šenja podkorina vrijednost mora biti veća ili jednaka nuli. Za ostale vrijednosti nije definisan.

Listing programa:

PROGRAM fja_07212001;
USES WinCRT;
VAR
 x,y:Real;
BEGIN
 Write('x=');
 Readln(x);
 IF SQRT(x)+3*x-10>=0 THEN 
  BEGIN
   y:=2*x+SQRT(SQR(x)+3*x-10);
   Writeln('y=',y:4:2);
  END
 ELSE
  Writeln('nije definisano');
END.

Za više detalja vidjeti: >>

Linkovi:

Index