7.1. IF THEN naredba
Najveći od učitanih brojeva max(a, b)

7.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći.

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a, b. Varijabla max prima vrijednosti veće.

Listing programa:

PROGRAM P07211015;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, max: Real;
BEGIN
 Write('Vasa dva broja ');
 Readln(a, b);
 IF a>b THEN 
  max := a
 ELSE
  max := b;
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 Writeln('veci je ', max);
END.

II Varijanta
PROGRAM P07211015b; USES WinCrt; VAR a, b, max: Real; BEGIN Write('Vasa dva broja '); Readln(a, b); max := a; IF max < b THEN max := b; Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b); Writeln('veci je ', max); END.

Za više detalja vidjeti: >>

Linkovi:

Index