Osnove

home page

Alatke

 

Kutija sa alatkama, slično umjetničkom ateljeu, sadrži sav pribor koji ćete koristiti za crtanje, bojenje, brisanje i svaku drugu obradu slika. Ako ste koristili neku od prethodnih verzija Photoshopa, čeka vas nekoliko iznenađenja. Pojedine alatke su promijenile mjesto i dobile nove mogućnosti, a ima i nekoliko izuzetnih novina.

Photoshopove alatke svrstavamo u četiri kategorije:

  • alatke za izbor

  • alatke za slikanje

  • alatke za putanje, tekst i oblike

  • alatke za prikaz

mapirana slika

Napomena:

U donjem desnom uglu dugmadi nekih alatki nalazi se mali crni trougao. On označava da postoji podpaleta sa još srodnih alatki. Pritisnite bilo koje dugme označeno trouglićem i držite pritisnut taster miša da biste vidjeli ostale dostupne alatke iz date grupe.

 

ALATKE ZA IZBOR

Na vrhu kutije je grupa alatki za izbor cijele slike ili dijela slike. Postoje tri podvrste alatki za izbor: okviri za izbor, lasa i čarobni štapić.

Pravougaona alatka za izbor (Rectangular Marquee Tool): Ovom alatkom povlačite da biste obuhvatili dio slike pravougaonim okvirom za izbor, koji izgleda kao šara od pokretnih crtica koja označava granicu selekcije. Da biste dodavali površine selekciji, upotrijebite Shift + povlačenje, a Alt + povlačenje da biste oduzimali od nje. Isto važi za druge okvire za izbor, kao i za laso i čarobni štapić.

Eliptični okvir za izbor (Elliptical Marquee Tool): Da biste dio slike obuhvatili ovalnim okvirom, povlačite pomoću eliptičnog okvira za izbor.

Okvir za izbor jednog reda (Single Row Marquee Tool): Pritisnite okvirom za izbor jednog reda da biste izabrali cijeli horihontalni red piksela koji se pruža preko cijele slike. Pomoću ove alatke možete i da povlačite da biste pozicionirali selekciju. Ova alatka će vam rijetko biti potrebna.

Okvir za izbor jedne kolone (Single Column Marquee Tool): Radi na sličan način kao i okvir za izbor jednog reda, osim što ovaj okvir bira jednu cijelu vertikalnu kolonu piksela. Ni ovo nije naročito korisna alatka.

Pomijeranje (Move Tool): Povlačite da biste pomjerili selekciju ili sloj. U stvari, alatka za pomijeranje predstavlja jedino sredstvo za pomijeranje i kloniranje dijelova slike. (Možete upotrijebiti i Ctrl + povlačenje i sa drugim alatkama izuzev alatki za oblike, putanje i krojenje, ali samo zato što Ctrl privremeno pristupa alatki za pomijeranje.)

Laso (Lasso Tool): Da biste na slici izabrali dio proizvoljnog oblika, povlačite alatkom laso. Možete da koristite Alt + pritisak tastera miša sa alatkom laso da biste napravili pravolisnijsku konturu sekcije.

Višeugaoni laso (Polygonal Lasso Tool): Da biste pomoću ove alatke nacrtali obris selekcije pravih strana, pritisnite mišem ovdje - ondje (baš kao pomoću Alt + pritisak tasterom miša sa standardnim lasom). Svaki pritisak na taster miša postavlja ugaonu tačku na selekciju.

Magnetni laso (Magnetic Lasso Tool): Kada povlačite alatkom magnetni laso, kontrure selekcije se automatski lijepe za ivice slike u prednjem planu. Imajte, međutim, na umu da Photoshopovo shvatanje ivice ne mora da se poklapa sa vašim. Kao i svaka automatizovana alatka i magnetni laso ponekad čini čuda, a ponekad pravi više problema nego što je sam vrijedan. Magnetni laso automatski postavlja tačke dok povlačite. Ako vam se tačka ne sviđa i ako želite da je se otarasite, pritisnite taster Backspace ili Delete.

Čarobni štapić (Magic Wand Tool): Pritisnite čarobnim štapićem da biste izabrali kontinuirano područje piksela koji su slično obojeni. Da biste izabrali nepovezane oblasti, pritisnite tasterom miša na jednom području, a zatim pritisnite Shift + taster miša na drugom. Poništite izbor opcije Contiguous i jednom pritisnite mišem kako biste izabrali slične boje na cijeloj slici.

Obrezivanje (Crop Tool): Povlačite alatkom za obrezivanje da biste dio slike koji želite da zadržite obuhvatili pravougaonom granicom. Sada Photoshop boji površine van granica obrezivanja da bi vam olakšao da vidite koji će dijelovi slike biti uklonjeni, a koji ostaju. Granica obrezivanja se diči sa nekoliko kvadratnih ručica koje možete povlačiti da biste promijenili veličinu površine za obrezivanje. Da biste rotirali granicu obrezivanja, povlačite izvan nje. Povlačite unutar granice da biste je pomjerili. Pritisnite Enter da biste upotrijebili alatku, a Escape da biste poništili izbor.

Alatka za krojenje (Slice Tool): Alatka za krojenje i njena kolegica, alatka za izbor površina za krojenje, imaju ulogu u pravljenju grafike za Web. Slike možete sjeći na pravougaone dijelove - odsječke - da biste mogli da biste mogli da upotrijebite efekte za Web kao što su hiperlinkovi, "žive slike" i animacije na različitim dijelovima iste slike. Povlačite alatkom za krojenje da biste odredili površinu koju želite da pretvorite u odsječak.

Alatka za izbor površina za krojenje (Slice Select Tool): Ukoliko prvi put ne dobijete željenu granicu odsječka, pritisnite odsječak ovom alatkom, a zatim povlačite jednu od ručica koje se pojavljuju na stranama ili uglovima. Ili povlačite unutar granice da biste odsječak pomjerili.

ALATKE ZA SLIKANJE

U grupi alatki za slikanje nalaze se četkica (Brush), olovka (Pencil) i pečat (Stamp). Sve one - na ovaj ili onaj način - nanose "boju" na platno, baš kao i njihovi klasični pandani. Postoje i različite gumice koje, kao što pretpostavljate, brišu dijelove slike. Dio slikarskog kompleta su i tri specijalne alatke za retuširanje, nove u Photoshopu CS : Healing Brush, Patch i Color Replacement, kao i mnoge druge, a detaljnije o njima u nastavku.

Četkica za dotjerivanje (Healing Brush Tool): Pečat za kloniranje - poznat dugogodišnjim korisnicima Photoshopa i kao gumeni pečat - uvijek je djelovao kao čudotvorac kada je uspijevao da sa slika ukloni neželjene elemente. Iako je bilo moguće postići odlične rezultate, ipak je trebalo raditi pažljivo da bi tekstura i nijansa nove površine odgovarale dijelu slike koji korigujete. Mada četkica za dotjerivanje izgleda - na prvi pogled - isto kao pečat za kloniranje, proces "dotjerivanja" omogućava da klonirate detalje jedne površine, a da ne prekrijete teksturu i nijansku druge.

Zakrpa (Patch Tool): Slična četkici za dotjerivanje, alatka za zakrpe omogućava da upotrijebite istu tehniku dotjerivanja praveći selekcije i povlačeći ih na nove lokacije. Uglavnom se koristi za popravljanje većih površina slike.

Zamjena boje (Color Replacement Tool): Alatka za zamjenu boje potiče od Photoshopovog mlađeg brata - programa Photoshop Elements. Ova nova alatka omogućava da bojite preko postojeće boje na slici da biste tu boju zamijenili tekućom bojom prednjeg platna. Glavna svrha joj je jednostavno uklanjanje crvenila očiju na fotografijama snimljenim uz korištenje blica.

Olovka (Pencil Tool): Povlačite olovkom da biste dobili linije oštrih ivica. Njena glavna namjena je da čisti pojedinačne piksele kada baš hoćete da se bavite sitnicama.

Slikarska četkica (Brush Tool): Da biste naslikali meke linije koje nisu toliko reckave kao one povučene olovkom, koristite četkicu.

Pečat (Clone Stamp Tool): Alatka pečat kopira jedan dio slike na drugi. Pritisnite Alt + tasterom miša dio slike koji želite da klonirate, a zatim povlačite da biste to područje klonirali na drugi dio slike.

Pečat za šare (Pattern Stamp Tool): Alatka vam omogućava da slikate pomoću uzorka (šare). Pomoću komanda Edit Define Pattern zadajte šaru, a zatim slikajte.

Istorijska četkica (History Brush Tool): Istorijska četkica je posvećena isključivo vraćanju izgleda slike na pregršt prethodnih stanja iz neposredne prošlosti slike. Da biste zadali stanje na koje želite da se vratite, pritisnite mišem prvu kolonu palete History. Istorijska četkica je slična četkici za poništavanje prethodnih operacija (Undo), osim što je mnogo, mnogo bolja.

Četkica istorije umjetnosti (Art History Brush): Kao i istorijska četkica, četkica istorije umjetnosti slika koristeći piksele iz ranijih stanja slika. Međutim, ovom četkicom dobijate cijeli niz opcija za četkicu koje vam omogućavaju različite umjetničke efekte.

Gumica za brisanje (Eraser Tool): Povlačite gumicom za brisanje da biste slikali bojom pozadine ili brisali površine na sloju i time otkrivali niže slojeve. Upotrijebite Alt + povlačenje da biste uključili režim Erase to History koji vraća sliku u prethodno stanje baš kao i četkica History.

Gumica za brisanje pozadine (Background Eraser Tool): Gumica za brisanje pozadine odstranjuje pozadinu sa slike dok povlačite duž granice između pozadine i prednjeg plana. Ukoliko se njome ne služite pažljivo, može vam se desiti da obrišete i pozadinu i prednji plan.

Čarobna gumica za brisanje (Magic Eraser Tool): Čarobna gumica za brisanje dolazi iz istog genskog rezervoara u kome je stvoren čarobni štapić. Kada pritisnete čarobnim štapićem, Photoshop bira područje slično obojenih piksela. Pritisnite čarobnom gumicom za brisanje i brisaćete piksele umjesto da ih birate. Čarobna gumica za brisanje radi drukčije od gumice koju dobijate kada pritisnete Alt i povlačite standardnom gumicom.

Preliv (Gradient Tool): Povlačite ovom alatkom da biste ispunili selekciju postepenim prelazom između boja, koji se obično naziva preliv (engl. gradient). Pritisnite ikonicu za prelive u kutiji sa alatkama, a stil preliva birate s trake Options.

Kanta s bojom (Paint Bucket Tool): Pritisnite ovom alatkom da biste bojom prednjeg plana ili prethodno izabranom šarom ispunili selekciju ili kontinuiranu površinu slično obojenih piksela.

Zamagljivanje (Blur Tool): Povlačite ovom alatkom da biste smanjili kontrast između susjednih piksela, čime se smanjuje oštrina slike. Ako pri radu sa alatkom za zamagljivanje držite Alt, izoštrićete sliku.

Izoštravanje (Sharpen Tool): Povlačite ovom alatkom da biste povećali kontrast između piksela, čime se slika izoštrava. Ako držite Alt dok je ova alatka aktivna, smanjićete oštrinu slike.

Razmazivanje (Smudge Tool): Povlačite ovom alatkom da biste razmazali boje na slici.

Posvjetljavanje (Dodge Tool): Povlačenje ovom alatkom posvjetljuje piksele na slici. Alt + povlačenje zatamnjuje sliku.

Zatamnjivanje (Burn Tool): Povlačenje alatkom Burn zatamnjuje piksele. Pritisnite taster Alt da biste privremeno pozvali alatku Dodge i posvijetlili piksele.

Sunđer (Sponge Tool): Povlačenje sunđerom smanjuje zasićenost boja na slici tako da boje postaju umrtvljenije - na kraju - sive. Zasićenost boja možete i povećati ako na traci Options parametar Mode postavite na Saturate umjesto Desaturate.

ALATKE ZA PUTANJE, TEKST I OBLIKE

Biranje putanje (Path Selection Tool): Pritisnite putanju bilo gde da biste izabrali celu putanju. Ako pritisnete putanju koja sadrži više potputanja, Photoshop bira deo putanje ispod kursora alatke. Držite Shift i pritisnite mišem da biste izabrali dodatne putanje ili delove putanje. Ovu i sljedeću alatku koristite i za biranje linija i oblika nacrtanih alatkama za geometrijske likove i za manipulisanje njima.

Oblikovanje putanje (Direct Selection Tool): Da biste izabrali i obrađivali segment izabrane putanje ili oblika, pritisnite ih ili povlačite preko njih ovom alatkom. Pritisnite Shift tokom korištenja ove alatke da biste izabrali dodatne segmente. Ili pritisnite Alt +taster miša unutar putanje ili oblika da biste izabrali i obrađivali cijeli objekat.

Horizontalan tekst (Horizontal Type Tool): Poznata i pod nazivom alatka za tekst (engl. type tool). Pritisnite ovom alatkom da biste na sliku dodali vektorski tekst.

Vertikalan tekst (Vertical Type Tool): Alatka za vertikalan tekst ponaša se potpuno jednako kao alatka za horizontalan tekst, osim što je tekst na slici orijentisan vertikalno.

Maska za horizontalan tekst (Horizontal Type Mask Tool): Kao što očekujete, ova alatka pravi horizontalan tekst. Caka je u tome što se tekst ne pojavljuje neposredno na slici, već je u obliku maske na kojoj su izabrani obrisi slova.

Maska za vertikalan tekst (Vertical Type Mask Tool): Kombinujte alatku za vertikalan tekst sa alatkom za maskirani tekst i dobili ste – šta drugo – nego alatku za vertikalan maskirani tekst. Upotrebite je da biste napravili aktivnu selekciju vertikalno orijentisanog teksta.

Pero (Pen Tool): Pritisnite i povlačite alatkom pero da biste u prozoru sa slikom postavili tačke. Photoshop iscrtava konturu putanje koja može da se mijenja – veoma sličnu putanjama u Illustratoru – i koju možete da pretvorite u konturu selekcije ili da je obojite.

Pero za slobodne oblike (Freeform Pen Tool): Povlačite ovom alatkom da biste nacrtali putanje slobodnog oblika ili vektorske maske. Photoshop automatski stavlja tačke duž putanje po sopstvenom nahođenju. Ako na traci Options potvrdite polje Magnetic, pero za slobodne oblike pretvara se u magnetno pero. Poništite polje za potvrdu da biste se vratili na pero za slobodne oblike.

Dodavanje tačke (Add Anchor Point Tool): Da biste na putanju dodali tačku, pritisnite mišem njen segment.

Brisanje tačke (Delete Anchor Point Tool): Pritisnite mišem tačku da biste je uklonili, a da ne prekinete konturu putanje. Photoshop automatski crta nov segment između susednih tačaka.

Konvertovanje tačke (Convert Point Tool): Na putanji postoje tačke različitih vrsta – neke označavaju uglove, a druge predstavljaju glatke lukove. Alatka za konvertovanje tačke omogućava da jednu vrstu tačke zamijenite drugom. Povucite ugaonu tačku da biste je pretvorili u tačku luka. Da biste pretvorili tačku luka u tačku oštrog ugla, pritisnite je mišem.

Pravougaonik (Rectangle Tool): Jedna od pet vektorskih alatki za crtanje u Photoshopu. Njome crtate pravougaonike ispunjene bojom prednjeg plana. Da biste nacrtali pravougaonik, treba samo da povlačite. Ako pri povlačenju držite Shift, nacrtaćete kvadrat.

Pravougaonik zaobljenih uglova (Rounded Rectangle Tool): Volite li da pravougaonici imaju blage, zaobljene uglove umesto uglova od 90 stepeni? Povlačite ili Shift + povlačite ovom alatkom. Postoji i mogućnost pravljenja rasterizovanih oblika i linija pomoću alatki za pravougaonike, pravougaonike zaobljenih uglova, elipse, poligone, linije i proizvoljne oblike.

Elipsa (Ellipse Tool): Vjerovatno već pretpostavljate da ovom alatkom crtate elipse, a ako pritisnete Shift dok povlačite – nactaćete krug.

Višeugao (Polygon Tool): Ova alatka podrazumijevano crta petougao. Pomoću kontrola na traci Options možete promijeniti broj stranica ili podesiti alatku da crta zvezdaste oblike.

Linija (Line Tool): Povlačite alatkom za linije da biste nacrtali pravu liniju. Pre nego što počnete da crtate, na traci sa opcijama podesite debnjinu linije i odredite da li želite da na krajeve linije dodate vrhove strelica.

Proizvoljan oblik (Custom Shape Tool): Pošto nacrtate oblik pomoću neke alatke za crtanje, možete ga snimiti kao proizvoljan oblik. Kada vam ponovo zatreba, izaberite ga na traci Options i povlačite alatkom za proizvoljne oblike. Ova alatka nudi i niz unaprijed definisanih oblika.

ALATKE ZA PRIKAZ

Napomene (Notes Tool): Upotrebite ovu alatku da biste napravili ceduljicu na kojoj ćete pribilježiti svoje misli, ideje i druge značajne informacije koje želite da podijelite sa saradnicima na obradi slike, ili kojih želite da se sjetite kada sljedeći put budete otvarali sliku. Pošto napravite napomenu, njena ikonica se prikazuje u prozoru sa slikom. Pritisnite je dvaput da biste vidjeli šta ste važno napisali.

Zvučni zapis (Audio Annotation Tool): Ako više volite izgovorenu riječ od napisane, napomene uz slike napravite u obliku zvučnog zapisa (podrazumijeva se da u računaru imate mikrofon i zvučnu karticu). Isto kao u slučaju prethodne alatke, pošto snimite poruku u prozoru sa slikom, pojavljuje se ikonica zvučnog zapisa. Kad pritisnete ikonicu, reprodukuje se zvučni zapis.

Pipeta (Eyedropper Tool): Pritisnite pipetom boju u prozoru sa slikom da biste tu boju proglasili bojom prednjeg plana. Ako držite Alt dok pritiskate boju, proglašavate je bojom pozadine.

Alatka za uzorke boje (Color Sampler Tool): Pritisnite mišem čak četiri mjesta na slici da biste na paleti Info vidjeli podatke o boji izabranih piksela. Pošto postavite tačku, možete je povlačenjem pomijerati na različite piksele.

Alatka za mjerenje (Measure Tool): Omogućava da u prozoru sa slikom mjerite rastojanja i pravce. Povlačite od jedne tačke do druge i očitajte podatke na paleti Info ili na traci Options. Da biste preduzeli nova mjerenja, možete povlačiti i krajnje tačke linije. Ukoliko držite Alt dok povlačite krajnje tačke, napravićete virtuelni uglomer.

Šaka (Hand Tool): Povlačite pomoću ove alatke u prozoru sa slikom da biste pomijerali sadršaj prozora i vidjeli druge dijelove slike. Ako pritisnete dvaput ikonicu alatke šake, uvećavate ili smanjujete sliku da bi cijela stala u prozor. Kada je alatka šaka aktivna, pritiskajte dugmad na traci Options da biste sliku prikazali u jednoj od tri veličine: u stvarnoj veličini piksela, tako da se uklapa na ekran, ili u veličini u kojoj će biti odštampana.

Zumiranje (Zoom Tool): Pritisnite alatkom za zumiranje da biste uvećali sliku i jasnije vidjeli pojedinačne piksele. Alt+pritisak mišem  vraća vas sa uvećane slike na širi pogled. Povlačite mišem da biste obuhvatili dijelove slike koje hoćete da uveličate. I, konačno, dvaput pritisnite ikonicu alatke za zumiranje u kutiji sa alatkama, da biste vratili sliku na veličinu od 100%.

Boja prednjeg plana (Set foreground color): Pritisnite tasterom miša ikonicu boje prednjeg plana da biste otvorili okvir za dijalog Color Picker (birač boje). Izaberite boju i pritisnite Enter ili Return da biste promenili boju prednjeg plana koju koriste olovka, četkica, alatke za prelive i alatke za geometrijske oblike. Mnogi korisnici, kada počnu da rade u Photoshopu, griješe: pritiskaju dvaput tasterom miša ikonice boja prednjeg plana ili pozadine. Jedan pritisak je sasvim dovoljan. Iskusni korisnici ne čine čak ni to, uopšte se ne bave okvirom za dijalog Color Picker – oni se drže zgodnijeg načina, tj. koriste paletu Color.

Boja pozadine (Set background color): Pritisnite mišem boju pozadine da biste otvorili okvir za dijalog Color Picker i promenili boju pozadine, koju koriste i prelivi i gumica za brisanje. Photoshop boju pozadine koristi i da bi ispunio izabranu površinu na sloju Background kada pritisnete tastere Backspace ili Delete.

Zamjena boja (Switch Colors): Pritisnite ovu ikonicu da biste međusobno zamijenili boje prednjeg plana i pozadine.

Podrazumjevane boje (Default Colors): Pritisnite ovu ikonicu da biste automatski vratili standardne boje prednjeg plana i pozadine – crnu, odnosno bijelu.
Prednji plan možete brzo obojiti u bijelo u svakom trenutku. Najpre pritisnite ikonicu standardnih boja, a zatim ikonicu za zamjenu boja. Ili pritisnite D (od Default – podrazumjevane boje), a zatim X (zamjena boja).

Kolona mrava (Edit In Standard Mode): Pritisnite tasterom miša ovu ikonicu da biste izašli iz Photoshopovog režima za brzo maskiranje i konture selekcije posmatrali u obliku animiranih isprekidanih linija koje izgledaju kao kolone mrava koji marširaju, odakle im i potiče ime (engl. marching ants). (Adobe ovo naziva “standardni reæim”, ali  više odgovara izraz “mravlji režim”.)

Instant maska (Edit In Quick Mask Mode): Pritisnite da biste ušli u režim za brzo maskiranje koji omogućava da mijenjate ivice selekcija korištenjem alatki za slikanje. Kolone mrava nestaju, a slika izgleda kao da je prekrivena prozračnim crvenim slojem, koji liči na rubilit iz tradicionalnog fotografskog postupka maskiranja. Crveni sloj pokriva neizabrane – tj. maskirane – dijelove slike. Slikajte crnom bojom da biste proširili maskirane površine i tako oduzimali od selekcije. Slikajte bijelom da biste brisali masku i time dodavali područja selekciji.

Standardni prozor (Standard Screen Mode): Pritisnite ovu ikonicu da biste prikazali sliku prednjeg plana u standardnom prozoru, kao što je prikazano na sljedećoj slici. Svaka slika se pojavljuje u standardnom prozoru kada je prvi put otvorite.

Pun ekran s trakom menija (Full Screen Mode with Menu Bar): Ako ne možete da vidite dovoljno velik dio slike u standardnom prozoru, pritisnite ovu ikonicu. Nestaju naslovna traka i klizne trake, svi prozori u pozadini i Windowsova paleta poslova, ali ostaju vidljive traka s menijima i palete, kao što se vidi na sljedećoj slici . (Drugim otvorenim slikama još uvek možete da pristupite biračem njihovih imena iz menija Window.) Slobodne površine oko slike ispunjava svetlosiva pozadina.

Ovo liči na efekat koji dobijate kada pritisnete dugme za maksimalno povećanje slike (Maximize) u gornjem desnom uglu prozora sa slikom na PC računaru. Vjerovatno ćete željeti da izbjegavate maksimalno uvećavanje slike i umjesto toga koristiti kontrole iz kutije sa alatkama. Razlog je u tome što Photoshop ima običaj da mijenja veličinu prozora kad god zumirate pomoću komandi iz menija View. Ako koristite kontrole iz kutije sa alatkama, nećete imati ovaj problem.
Ako slika ne zauzima cijeli prozor za sliku, prazna površina oko slike prikazana je sivom bojom kada radite u standardnom prozoru ili na cijelom ekranu na kome je prikazana samo traka s menijima. Da biste joj promijenili boju – na primjer u crnu – izaberite boju i kantu s bojom, pa pritisnite Shift+sivu površinu.

Potpuno popunjen ekran (Full Screen Mode): Ako još uvijek ne možete da vidite dovoljno velik dio slike, pritisnite dugme u krajnjem gornjem desnom uglu prozora sa slikom da biste vidjeli samo fotografiju postavljenu na neutralnu crnu pozadinu.(Boju ove pozadine ne možete promijeniti – uvijek je crna.) Nestaje traka s menijima, što vam ograničava pristup komandama, ali mnoge od njih još uvijek možete da birate koristeći prečice s tastature. Ostaju vidljivi samo kutija sa alatkama i palete.

Pritisnete li taster F, kružićete kroz navedena tri prikaza: standardni prozor, pun ekran s trakom menija i potpuno popunjen ekran. Ako treba da pristupate komandama iz menija dok radite na cijelom ekranu, pritisnite Shift+F da biste prikazali traku s menijima. Da biste je sakrili, ponovo pritisnite Shift+F.
Ukoliko vam Photoshopovi elementi smetaju da vidite sliku, pritisnite taster Tab i sakrićete sve palete – uključujući kutiju sa alatkama i traku Options. Da biste vratili skrivene palete, ponovo pritisnite Tab. Pritiskom na Shift+Tab sakrićete palete ostavljajući na ekranu kutiju sa alatkama i traku Options. Ponovnim pritiskom na Shift+Tab, palete se vraćaju. (Kada se ne vide standardne palete, taster Tab sakriva kutiju sa alatkama i traku Options.)
Ako su uključeni lenjiri, oni ostaju vidljivi u svakom trenutku. Pritisnite Ctrl+R  da biste uključivali i isključivali prikaz lenjira.
Ukoliko ne želite da sakrijete palete, pomjerite sliku pomoću alatke Hand u bilo kom od dva prikaza preko cijelog ekrana. Ako je izabrana neka druga alatka, pritisnite razmaknicu i povlačite sliku.
Evo još jednog savjeta. Shift+pritisak na ikonicu potpuno popunjenog ekrana mijenja režim prikaza za sve otvorene slike. Zatim pritisnite Ctrl+Tab da biste kružili redom kroz sve otvorene slike. Isti postupak deluje i na standardnom ekranu i na punom ekranu s prikazanom trakom menija.

Prelazak u ImageReady (Edit in ImageReady): Pritisnite ovu ikonicu da biste se prebacili u program ImageReady, Photoshopov program za grafiku namjenjenu Webu.