GEOGRAFIJA

Agrarna geografija

Vojna geografija

Geografija naselja

Demografija

Ekonomska geografija

Etnogeografija

Politička geografija

Saobraćajna geografija

Galerija slika

Kviz

~ GEOGRAFIJA ~
Agrarna geografija

Agrarna geografija je grana ekonomske geografije, a u sklopu društvene geografije. Bavi se proučavanjem geografskih aspekata agrarne proizvodnje, u prvom redu prirodnih i društvenih faktora, koji uslovljavaju geografski razmeštaj.

Izučava iskorišćenost agrarnih površina, njihovu strukturu, rejoniranje, klasifikaciju i dr.

Postoje dva shvatanja o pojmu same agrarne geografije. Prema prvom to je ekonomska geografija agrarne proizvodnje, tj. obuhvata razmeštaj poljoprivredne proizvodnje, kao i procese, faktore i uzroke koji na to utiču. Prema drugom to je geografija ruralnih prostora. Dakle, prvi zagovarači se mogu smatrati poljoprivrednim, a drugi ruralnih geografima.

Predmet proučavanja agrarne geografije, osim prostornog razmeštaja poljoprivredne proizvodnje su i uzročno-posledična veze među pojavama i procesima koji su direktno ili indirektno u vezi sa samom poljoprivredom.

Zadaci agrarne geografije su proučavanje prostornog uređenja i organizacije poljoprivrede, istraživanje razlika i sličnosti u proizvodnji, kao i proučavanje agrarnih prostora i tipova poljoprivrednih poseda.

Metodi istraživanja

Postoji nekoliko metoda kojima se služi agrarna geografija:
metoda analize
metod sinteze
metod integralnosti, indukcije i dedukcije
geografski metod
istorijsko-genetski metod
komparativni metod
metod sistematizacije
matamatičko-statistički metod
kartografski metod
grafički metod