GEOGRAFIJA

Agrarna geografija

Vojna geografija

Geografija naselja

Demografija

Ekonomska geografija

Etnogeografija

Politička geografija

Saobraćajna geografija

Galerija slika

Kviz

~ GEOGRAFIJA ~
Vojna geografija

Vojna geografija je primenjena disciplina geografije koja proučava u vojnom pogledu, tj. sa aspekta mogućih vojnih dejstava, države, grupe država i strategijski važna područja. Daje ocenu geografskog položaja, prirodnih uslova, radnih i mobilizacionih uslova i nivoa razvijenosti privrede neke oblasti.

Vojna geografija proučava dejstvo vojnih operacija na prirodne elemente i društvene faktore izučavanih teritorija. Države koje imaju dobro razvijenu pomenutu naučnu disciplinu, najčešće su i velike vojne sile (SAD, Rusija, Francuska, Nemačka itd).

Vojno-geografski položaj

Vojno-geografski položaj je položaj neke države, oblasti ili teritorije u odnosu na centre svetske vojne moći. Najčešće se može odnositi i na položaj u odnosu na vojne blokove države, svojevremeno NATO i Varšavski pakt, a danas kontrateža između SAD, Rusije, Kine i drugih vojnih sila.