MICROSOFT EXCEL
Dijelovi EXCEL prozora

EXCEL ima standardan prozor kao i većinu elementa prozora. Određene specifičnosti proističu iz posebne namjene ovog programa, promjena veličine ćelije.

Ćelija se označava slovom kolone-zaglavlja kolone i brojem reda-zaglavlja reda. Primjera radi, ćelija dobijena presjekom kolone B i reda 3 je ćelija B3 (i to je aktivna ćelija na slijedećoj slici). Kad ćelija postane aktivna njeno ime se pojavljuje u polju za ime ćelije (u ovom slućaju B3 na slici).

 

Slika 1.Dijelovi EXEL prozora (Slika je mapirana )

Tabela 3.1. Nazivi dijelova prozora

Naziv

Engleski

Slika

Opis
Traka

RIBBON

 

Traka /RIBBON/ sadrži TAB /TAB/, grupe /GROUPS/ i komnde /COMMNADS/ >>

Padajući meni DROP DOWN MENU

 

Klikom na strelicu otavara se padajući meni. >>

OFFICE dugme i meni

OFFICE BUTTON

Klikom na dugme FILE otavara se FILE meni. >>

Prikaz svih u grupi trake Prikaz svih u grupi trake /RIBBON/

Klikom na strelicu otavara se prikaz svih u grupi trake /RIBBON/. >>

PROGRAM WINDOW CONTROLS PROGRAM WINDOW CONTROLS  

PROGRAM WINDOW CONTROLS su dugmad: MINIMIZE, MAXIMIZE, RESTORE i CLOSE i nalaze se u gornjem lijavom uglu prozora.

Dugme MAXIMIZE MAXIMIZE BUTTON Dugme MAXIMIZE proširuju prozor na veličiu ekrana.
Dugme MINIMIZE MINIMIZE BUTTON .

Dugme MINIMIZE smanjuje prozor na veličinu dugmeta aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/. .

Dugme RESTORE RESTORE BUTTON

Klikom na dugme RESTORE mijenja se veličina prozora na prethodnu.

Dugme CLOSE CLOSE BUTTON Klikom na dugme CLOSE zatvara se prozor.
Linija alata za brzi pristu QUICK ACCESS TOOLBAR/

Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/ sadrži dugmad često korištenih aktivnosti (SAVE, UNDO, PRINT...)

Naslovna linija TITLE BAR Naslovna linija /TITLE BAR/ sadrži naziv radne sveske /WORKBOOK/ i ime aplikacije MICROSOFT EXCEL

Skrol traka

SCROLL BAR Skrol traka /SCROLL BAR/ se koristi za izbor dijala dokumenta koji biramo za prikaz na ekranu.  >>

TAB radnog lista

WORKSHEET TAB

Za prelazak iz radnog lista u radni list. Klikom na TAB mijenja se radni list. TAB je ujedno ime radnog lista /WORKSHEET/. EXCEL dozvoljava promjenu imena, pozicije, dodavanje i brisanje radnog lista.  >>

TAB aktivnog radnog list

TAB ACTIVE WORKSHEET

 
Linija razdvajanja SPLIT LINE Razdvaja dokument na dva dijela . >>
Zaglavlje kolone COLUMN HEADINGS Označene slovima (A, B, C, ...)
Zaglavlje reda ROW HEADINGS Označeni su brojevima (1,2,3,..)

Prikaz parametara iz grupe u traci /RIBBON/-a  

ARROW at the BOTTOM

Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-a. Klikom na dugme sa strelicom otvara se dijalog prozor. >>

Linija formula

FORMULA BAR Prikazuje ime ćelije, sadržaj ćelije. Takođe omgućuje izmjenu (editovanje) sadržaja ćelije kao i izbor funkcija pri editovanju. >>
Polje za ime INPUT FIELD   Polje za ime ćelije

Dugme formula

FORMULA BAR BUTTON

dugme_funkcije

Dugme fx button je Dugme čarobnjaka formula /FUNCTION WIZARD BUTTON/ i otvara dijalog prozora za upis formula /INSERT FUNCTION DIALOG BOX/. >>

Traka

RIBBON

Sadrži EXCEL komande organizovane u TAB-ove od HOME do VIEW

Linija statusa

STATUS BAR

 

Obavještava vas o trenutnom modu rada /PROGRAM’S CURRENT MODE, pritisnutosti bilo koje kombinacije tipki /SPECIAL KEYS, omogućuje vam da izaberete novi prikaz radnog lista kao i da izvrštiti i uvećanje ZOOM IN/ umanjenje /ZOOM OUT/.

Uvećanje i umanjenje

ZOOM IN i ZOOM OUT

Radi bolje preglednosti pri radu sa dokumentom moguće je izvrštiti i uvećanje /ZOOM IN/ >> umanjenje /ZOOM OUT/>>.

Opis alata

SUPER TOOLTIP

 

Excel 2010 ima mogućnost prikaza alata kad pokazivač miša postavimo iznad dugmeta alata >>.

Red

ROW   Horizontalna skupina ćelija

Kolona

COLUMN   Vertikalna skupina ćelija

Ćelija

CELL - TABLE CELL

Presjek reda i kolone čini ćeliju /CELL/. Svi podaci se upisuju u ćeliju.
Aktivna ćelija ACTIVE CELL prihvata aktivnosti tastature

Radni list

WORKSHEET

 

Radni list

Radna sveska

WORKBOOK

 

Dokument u EXCEL-u

Područje-Opseg RANGE   Skup ćelija se naziva. Označava se prvom ćelijom područja i zadnjom ćelijom sa dvotačkom izme|u. Na primjer područje od ćelije C3 do ćelije F5 se označava C3:F5.
Pokazivač miša MOUSE POINTER   Pokazuje trenutni položaj miša na radnoj površini
okvir aktivne ćelije   Ram oko aktivne ćelije. Koristi za kopiranje i prelaz na kraj/početak podataka.

Okvir prozora

WINDOW FRAME

 

Okvir prozora omogućuje korisniku da mijenja veličinu prozora u jednoj dimenziji.

Ugao prozora

WINDOW CONRNER

 

Ugao prozora omogućuje korisniku da mijenja veličinu prozora u dvije dimenziji.

Pomoćne linije tabele

GRIIDLINES

Ćelije tabele u EXCEL-u su razdjene pomoćnim linijama /GRIDLINES/ >>

Index