Šta su to JavaScript događaji?

 JavaScript događaji su signali koji se generišu kada se odigraju određene akcije. Ti se signali mogu detektovati, te se mogu pisati programi koji reaguju na te događaje.

 Ovo je lista svih događaja u JavaScript-u:

 •  Ključna riječ onAbort se koristi kada se određena slika ne uspije download-ovati u preglednik.
 •  Ključna riječ onBlur se koristi kada se ulazni fokus prebaci sa elementa forme (kada korisnik klikne van polja forme).
 •  Ključna riječ onChange se koristi u slučaju kada korisnik promjeni sadržaj u text, textarea ili select elementima forme.
 •  Ključna riječ onFocus se koristi u slučaju da forma dobije ulazni fokus.
 •  Ključna riječ onClick se koristi kada korisnik klikne na neki element stranice.
 •  Ključna riječ ondblClick se koristi kada korisnik klikne dva puta uzastopno na neki element stranice.
 •  Ključna riječ onKeyPress se koristi kada korisnik pritisne i pusti određeni taster na tastaturi.
 •  Ključna riječ onKeyUp se koristii kada korisnik pusti određeni taster na tastaturi.
 •  Ključna riječ onKeyDown se koristi kada korisnik pritisnei određeni taster na tastaturi.
 •  Ključna riječ onReset se koristi kada korisnik pritisne dugme za reset-ovanje.
 •  Ključna riječ onResize se koristi kada korisnik promjeni veličinu prozora web preglednika.
 •  Ključna riječ onSelect se koristi kada korisnik izabere ulazno polje forme.
 •  Ključna riječ onSubmit se koristi kada korisnik pritisne dugme submit.
 •  Ključna riječ onLoad se koristi kada se učitava internet stranica u web preglednik.
 •  Ključna riječ onUnload se koristi kada korisnik napušta Internet stranicu.
 •  Ključna riječ onMouseDown se koristi kada korisnik klikne na sadržaj stranice .
 •  Ključna riječ onMouseMove se koristi se koristi kada korisnik pomjeri kursor miša preko odeđenog elementa stranice.
 •  Ključna riječ onMouseOut se koristi koristi kada korisnik pređe kursor miša preko odeđenog elementa stranice.
 •  Ključna riječ onMouseOver se koristi kada korisnik pomjeri kursor miša preko odeđenog elementa stranice.
 •  Ključna riječ onMouseUp se koristi kada korisnik pusti lijevi taster miša kada je kursor miša položen na na određeni elemenat stranice .

Primjeri

                                            Dugme na čije se aktiviranje pojavljuje iskakajući prozor sa porukom "Hvala":

Kod
Opis

<input type="submit"

dugme za slanje podataka

value="Knikni me!"

tekst na dugmetu

onclick="alert('Hvala!')"/>

poruka kao reakcija na kljiknuto dugme<html>
<input type="submit" value="Klikni me!" onClick="alert('Hvala!')"/>
</html>                                           Prostor za unos teksta u kojem piše tekst: "Molimo vas da unesete svoju email adresu", ali koji se briše u slučaju aktiviranja tog polja:

Kod
Opis

<input type="text"

element za upis teksta

size="40"

veličina elementa

value="Molimo vas da unesete svoju email adresu"

tekst koji piše na elementu

onfocus="this.value=''"/>

događaj ako korisnik klikne na element za upis teksta


<html>
<input type="text" size="40" value="Molimo vas da unesete svoju email adresu" onFocus="this.value=''"/>
</html>                                            Dugme kojim se aktivira iskakajući prozor sa porukom "Hvala" ako korisnik klikne na dugme i pritisne taster na tastaturi:

Kod
Opis

<input type="submit"

dugme za slanje podataka

value="Klikni me i pritisni bilo koji taster na tastaturi!"

tekst na dugmetu

onkeypress="alert('Hvala!')"/>

poruka kao reakcija na kljiknuto dugme


<html>
<input type="submit" value="Klikni me i pritisni bilo koji taster na tastaturi!" onKeyPress="alert('Hvala!')"/>
</html>Daljnji rad:
Napisti skriptu kojom se provjerava da li je korisnik upisao znak @ u polje za upis email adrese poslije aktiviranja dugmeta submit.