for

 FOR petlja se koristi za ponavljanje neke naredbe.

Struktura for petlje:
for ( inicijalizacija varijable ; uslov; sistematsko povećanje ili smanjenje ){
       naredbe
}

Skripta koja ispisuje brojeve od 0 do 4 pomoću for petlje:
<html>
<script type="text/javascript">
var linebreak = "<br />";
    document.write("For petlja počinje");
    document.write(linebreak);
for(i = 0; i < 5; i++){
    document.write("Brojač i = " + i);
    document.write(linebreak);
}
    document.write("For petlja je završila!");
</script>
</html>


Daljnji rad:
Napisati skriptu koja ispisuje brojeve od 6 do 10 pomoću for petlje.


while

 WHILE petlja se koristi za izvršavanje koda pod uslovom da je uslov ispunjen.

Struktura while petlje:
while ( uslov ) {
     naredbe
}

Skripta koja ispisuje brojeve od 0 do 5 pomoću while petlje:
<html>
<script type="text/javascript">
var i=0;
while (i<=5){
    document.write("Broj je " + i);
    document.write("<br />");
    i++;
}
</script>
</html>


Daljnji rad:
Napisati skriptu koja ispisuje brojeve od 6 do 10 pomoću while petlje.


do ... while

 DO ... WHILE petlja je malo drugačiji od while petlje. Ovdje se uslov provjerava na kraju petlje. Pa čak i ako je izraz FALSE, tada će kod biti izvršen jedan put. To je osnovna razlika između do ... while i while petlje.

Struktura while petlje:
do {
     naredbe
} while ( uslov )

Skripta koja ispisuje brojeve od 0 do 5 pomoću do ... while petlje:
<html>
<script type="text/javascript">
var i=0;
do {
     document.write(i+"<br>")
     i++;
} while (i <= 5)
</script>
</html>

Daljnji rad:
Napisati skriptu koja ispisuje brojeve od 6 do 10 pomoću do ... while petlje.