Formiranje funkcije

 Funkciju čini skup naredbi koje se izvršavaju kao reakcja na neki događaj ili ako se funkcija pozove.

   Funkcija se sastoji od riječi function iza koje slijedi:

  • naziv funkcije,
  • argumenti funkcije zatvoreni u zagradu i razdvojeni zarezom i
  • naredbe zatvorene u vitičaste zagrade.

Struktura funkcije:
function fnaziv ( argument1, argument2, ... ) {
       naredva1
       naredba2
}

JavaScript skripta sa funkcijom u HTML stranici koja aktivira iakakajući prozor ako korisnik klikne na dugme:
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function poruka() {                  // funkcija "poruka"
       alert("Hello World!");
}
</script>
</head>

<body>
<form>
<input type="button" value="Klikni me!" onclick="poruka()" />      // aktiviranje funkcije na korisnikov klik na dugme
</form>
</body>
</html>


Daljnji rad:
Napisati funkciju koja ispisuje tekst "Hello" ako korisnik klikne na dugme.


Odaziv funkcije

 Ako je globa() definisana funkcija, sljedeći kod će aktivirati funkciju:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
tr = globa(pet)
</SCRIPT>

  Drugi način pozivanja funkcije je sa anchor tabom (element HTML-a kojim se navodi link):

 
<a href="javascript:redirectLink()">redirekcija</a>
 

  Sljedeći način je vazivanjem funkcije za neki događaj:

 
<a name="javatest" onClick="redirectLink()">redirekcija</a>