Šta su to JavaScript objekti?

 Objektno orijentisano programiranje je bitan aspekt JavaScript-a. Kada pomoću preglednika otvarate Internet stranicu, onda se kreira niz JavaScript objekata sa svojstvima i mogućnostima koji se baziraju na HTML-u i drugim dijelovima sadržaja učitanog dokumenta. Ovi objekti su povezani hijerarhijski u skaldu sa strukturom HTML stranice. Svaki JavaScript objekt ima svoja svojstva koja su za njega vezana. Svojstvu objekta se pristupa na jednostavan način sa: nazivObjekta.nazivSvojstva.
 Moguće je koristiti ugrtađene (built-in) objekte u JavaScriptu. Takođe je moguće da programer definiše vlastite objekte. JavaScript ugrađeni objekti su: array, boolean, date, math, number, string i regexp.

             Sledeća slika prikazuje hijerarhiju HTML objekata:


Sledeća tabela prikazuje JavaScript ugrađene objekte:

Naziv
Opis
Primjer
Array
  Koristi se za prikaz liste varijabli.

  var myArray = ['Milan', 'Nenad', 'Marko'];
  document.write('a>'+myArray[0]+'<BR>'); // ispis: a>Milan
  document.write('b>'+myArray[1]+'<BR>'); // ispist: b>Nenad
  document.write('c>'+myArray[2]+'<BR>'); // ispis: c>Marko

Boolean
  Koristi se za pretvaranje non-Boolean vrijednosti u Boolean vrijednost (true ili false).

  var guess=new Boolean(false) // vrijednost: false
  var guess=new Boolean(0) // vrijednost: false
  var guess=new Boolean(true) // vrijednost: true
  var guess=new Boolean("patka") // vrijednost: true

Date
  Koristi se za prikaz datuma.

  var datum = new Date()
  var godina =mydate.getFullYear()
  var mjesec = mydate.getMonth()+1
  var dan = mydate.getDate()
  document.write("Današnji datum je: ")
  document.write("godina+"/"+mjesec+"/"+dan) // ispis: tačan datum

Math
   Koristi se za obavljanje matematičkih operacija.
  document.write(Math.round(5.8)) // ispis: 6
Number
  Koristi se za obavljanje prostih numeričkih radnji
   var x = Number('25'); // x = 25;
String
  Koristi se za manipulaciju pohranjenog tekstualnog niza.

  var naziv = "lepilo" // primjer stringa
  alert(nativ.length) // alert: 6 ; broj karaktera

RegExp
  Stvara regularni izraz objekta za odgovarajući tekst prema uzorak.   myRegExp = new RegExp("^a", "i")


Sljedeća skripta ispisuje tačan dan, mjesec i godinu:
<html>
<script type="text/javascript">
var currentTime = new Date()
var mjesec = currentTime.getMonth() + 1
var dan = currentTime.getDate()
var godina = currentTime.getFullYear()
document.write(dan + "." + mjesec + "." + godina)
</script>
</html>


Daljnji rad:
Napisati skriptu koja zaokružuje broj 4.6.