Aritmetički operatori

  Aritmetički operatori se koriste za aritmetičke operacije između operandova. Definicija operandova u programiranju je ista kao u matematici, a to je da je operand argument ("objekat") operatora. Na primjer u jednakosti 5+6=11 "+" je operator, a "5" i "6" su operandi.


  U navedenoj tabeli prikazani su aritmetički operatori:

Oznaka
Naziv
Opis
Primjer
+
sabiranje
  Sairanje brojeva ili pridruživanje vrijednosti u string tip podataka. Ako je jedan operand  string a drugi broj, onda se broj konvertuje u string tip podataka (tekstualni niz). Može se  koristiti i kao predznak neke cifre označavajući pozitivnu vrijednost broja. Koristi se i za  postavnje razmaka u nekom tekstualnom nizu.

 s = 5 + 6 ; // rezultat: s=11
-----------------------------------------
 a = "Dobar dan";
 b = "i doviđenja.";
 c = a+" "+a2;  document.write(c); /* ispis:  Dobar dan i doviđenja */

-
oduzimanje
  Kada se koristi kao binarni operator, oduzima svoj drugi operand od prvog operanda.  Ako se koristi sa nenumeričkim operandima, pokušava ih pretvoriti u brojeve. Može se  koristiti i kao predznak neke cifre označavajući negativnu vrijednost broja .

 s = 5 - 6;
 document.write(s); // ispis: -1

*
množenje
  Množi njegova dva operanda. Ako se koristi sa nenumeričkim operandima, pokušava ih  pretvoriti u brojeve.

 s = 5 * 6;
 document.write(s); // ispis: 30

/
dijeljenje
  Dijeli prvi operand sa drugim. Ako se koristi sa nenumeričkim operandima, pokušava ih  pretvoriti u brojeve. U mnogim programskim jezicima rezultat dijeljenja je cijeli broj  (integer), za razliko od JavaScript-a u kojem je rezultat dijeljenja realan broj  (floating- point) . Dijeljenje s nulom daje pozitivna ili negativna broj, dok je 0 / 0  procjenjen sa NaN.

 s = 5 / 6;
 document.write(s); // ispis: 0.83

%
ostatak dijeljenja
  Izračunava ostatak dijeljenja dva operatora. Ako se koristi sa nenumeričkim operandima,  pokušava ih pretvoriti u brojeve. Rezulat ovoga dijeljenja može da bude i realan broj  (floating-point).

 s = 6 % 5;
 document.write(s); // ispis: 1

++
postepeno dodavanje
  Postepeno dodaje vrijednost operandu, koji mora biti varijabla, element array-a ili  svojstvo objekta. Operand kojem je pridružen “++” pretvara se u jedan ako vrijednost  operanda nije broj. Znak postepenog povećanja (increment) se može koristiti ispred i iza  operanda. Ako se koristi ispred operanda ( ++oprand ) mijenja vrijednost dodajući jedan  pri prvim navođenjem.  Ako se koristi iza operanda ( oprand++ ), mijenja vrijednost  dodajući jedan  pri drugim navođenjem.

 a = 5;
 document.write(++a); // ispis: 6
 document.write(++a); // ispis: 7
-----------------------------------------
 a = 5;
 document.write(a++); // ispis: 5  document.write(a++); // ispis: 6

--
postepeno oduzimanje
  Postepeno oduzima vrijednost operandu, koji mora biti varijabla, element array-a ili  svojstvo objekta. Operand kojem je pridružen “--” pretvara se u jedan ako vrijednost  operanda nije broj. Znak postepenog povećanja (increment) se može koristiti ispred i iza  operanda. Ako se koristi ispred operanda ( --oprand ) mijenja vrijednost oduzimajuci  jedan pri prvim navođenjem.  Ako se koristi iza operanda ( oprand-- ), mijenja vrijednost  dodajući jedan pri drugim navođenjem.

 a = 5;
 document.write(--a); // ispis: 4
 document.write(--a); // ispis: 3
-----------------------------------------
 a = 5;
 document.write(a--); // ispis: 5  document.write(a--); // ispis: 4                             U animaciji ispod prikazane su sve aritmetičke operacije prikazane u tabeli gore                                                   Povećnanje varijable za 1 i to 2 puta:

<html>
<script type="text/JavaScript">
a = 5;
document.write(++a); // ispis: 6
document.write(++a); // ispis: 7
</script>
</html>


Daljnji rad:
Sabrati brojeve 5 i 6 javascript-om i prikatati rezultat ispisan u pregledniku


Operatori poređenja

  Ovi operatori se koriste radi poređenja dvije vrijednosti da bi se ustanovila istina ili laž poređenja.


  U navedenoj tabeli prikazani su operatori poređenja:

Oznaka
Naziv
Opis
Primjer
==
jednako

  Rezultat procjene je TRUE ako su operandi jednaki. Ako dva operanda nisu istog tipa  operandi se prtvaraju u prikladne tipove vrijednosti.

 5 == 6    -procjena je: false

===
potpuno jednako

  Rezultat procjene je TRUE ako su operandi jednaki i i ako su isog tipa vrijednosti.

5 === 6  -procjena je: false

!=
različito

  Rezultat procjene je TRUE ako operandi nisu jednaki. Ako dva operanda nisu  istog tipa  operandi se prtvaraju u prikladne tipove vrijednosti.

 5 != 6   -procjena je: true

veće

  Rezultat procjene je TRUE ako je lijevi operand veći od desnog.

 5 > 6   -procjena je: false

manje

  Rezultat procjene je TRUE ako je lijevi operand manji od desnog.

 5 < 6   -procjena je: true

<=
manje ili jednako

  Rezultat procjene je TRUE ako je lijevi operand manji ili jednak sa desnim.

 5 <= 6   -procjena je: false

>=
veće ili jednako

  Rezultat procjene je TRUE ako je lijevi operand veći ili jednak sa desnim.

 5 >= 6   -procjena je: false                                                   Ako ocjena nije 5 biće ispisan tekst "bezveze":

<html>
<script type="text/javascript">
ocjena = 5;
if ( ocjena != 5 ) {
       document.write("bezveze")
}
</script>
</html>


Daljnji rad:
Napisati skriptu koja provjerava da li je varijabla veća od 30.


Operatori pridruživanja

 Operatorom pridruživanja zadaje se vrijednost varijabli sa lijeva strane od operatora ( = ), tako što se izračunava vrednsot izraza sa desne strane operatora .


                                                                                    Zadane su vrijednosti y=6 i x=5, navedenom tebelom objašnjavaju se operatori pridruživanja:

Operator
Primjer
Značenje
Rezultat
=
y = x
 
x= 5
+=
y += x
y = y + x
x= 11
-=
y -= x
y = y - x
x= 1
*=
x *= x
y = y * x
x= 30
/=
y /= x
y = y / x
x= 1.2
%=
x %= x
y = y % x
x= 1                                                   Izračunavaanje zbira brojeva 1 i 2 pomoću operatora pridruživanja:

<html>
<script type="text/javascript">
y = 10 / 5;
document.write(y)
</script>
</html>


Daljnji rad:
Izračunati razliku brojeva 5 i 5 pomoću operatora pridruživanja.


Logički operatori

  Logički operatori se koriste radi utvrđivanja logične veze između varijabli. Zajedno sa operatorima poređenja konstruišu kompleksnije poređenje koje uključuje više od dvije varijable. Takođe se mnogo koristi sa programerskim petljama (if, while, for).

Oznaka
Naziv
Opis
Primjer
&&
logičko “i”
  Procjena vrijednosti je TRUE ako su oba operanda TRUE. U suprotnom je FALSE.
 true && false -rezultat je FALSE
||
logičko “ili”
  Procjena vrijednosti je TRUE ako su oba operanda TRUE ili ako je jedan od izraza  TRUE, a FALSE samo ako su oba operanda FALSE.
 true && false -rezultat je TRUE
!
logička negacija
  Procjena vrijednosti je FALSE ako je operand TRUE, a TRUE ako je izraz FALSE.
 !true -rezultat je FALSE                                                   Ako ocjena nije 5 i ako ocjena nije biće ispisan tekst "bezveze"

<html>
<script type="text/javascript">
ocjena = 4;
if ( ocjena != 5 && ocjena != 4) {
       document.write("bezveze")
}
</script>
</html>


Daljnji rad:
Napisati skriptu koja provjerava da li je varijabla veća od 30 ili je manja od 100.