Opis načina korištenja sajta

Obrazovni sajt Windows XP sadrži nekoliko načina prikaza teksta, slika i aktivnosti a samim tim i nekoliko načina učenja.

Tekst (klasičan tekstualni fajl) Ovo je elektronski priručnik ali tekst kao oblik izlaganja je nezaobilazan. Neka od poglavlja sadrže tekst bez ostalih elementa (npr. uvod).    >>
Tekst sa linkovima na odgovarajuća pojašnjenja Pojedini dijelovi teksta na sajtu sadrže uz tekst i hiperlinkove na odgovarajuća pojašnjenja, tako je olakšano učenje tj. prelazak na dopunska objašnjenja sadržaja.   (zadnja dva linka)  >>
Slika sa linkovima - pojašnjenjima tj.
Slika je mapirana
Windows XP je grafički operativni sistem i samim tim slika je bitan dio operativnog sistema a i njegovog objašnjenja. Slika je mapirana je posebana tekst koji na pojedinim slikama ukazuje da postavljanjem pokazivača miša na dijelove slike se pojavljuje opis i moguć je prelazak na dopunska pojašnjena. (dijelovi slike su označeni) i postavljanjem pokazivača miša iznad tih dijelova pojavljuje se opis. Klikom na ove dijelove prelazi se objašnjenja. Ovaj oblik opisa ima posebnu sliku       >>
Aktivnost sa opisom, animacijom i postupkom korak po korak Obrazovni sajt Windows XP je urađen po principu razdvojenih opisa aktinvosti koje se izvode u Windows Xp okruženju. Poslije naslova je opis aktivnosti, zatim je .gif animacija i sa opisom aktivnosti korak po korak.     >>
Znaci ispred i iza imena opcije Radi boljeg razumijevanja Windows XP-a opisani su i znakovi ispred i iza imena opcija menija     >>
Startanje prethodno opisanih aktivnosti po potrebi Za pojedine aktivnosti neophodno je poznavanje prethodno opisane aktivnosti. Za ove slučajeve se koristi mogućnost hiperlinka na već objašnjenu aktivnost, tako se pažnja čitaoca usredsredi na trenutnu aktivnost.     >>
Ikone koje se koriste u radu Radi boljeg razumijevanja opisa aktivnosti sam opis sadrži is like ikona koje se koriste. Tako se postiže bolje razumjevanje opisa. Na primjer slika  jasno određuje šta treba urediti.   >>
Interaktivno vježbanje (za samostalnu vježbu). Elektronski priručnik omogućuje interaktivno vježbanje za razliku od klasičnih knjiga. To olakšava učenje, prilagođava ga svakom korisniku, a predvaču omogućuje da se posveti samo onome ko traži njegovo prisustvo.    >>
Broj ispred lekcije radi lakše komunikacije sa učenicima. Obrazovni sajt Windows XP sadrži u sadržaju i brojeve ispred svake lekcije tako da je olašana komunikacija predavača i korisnika (uz naslov se kaže i broj ispred lekcije i to kraj obješnjenjima i nejasnoćama).     >>

O obrazovnom sajtu   Poglavlja WINDOWS XP priručnika    Index