abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

ACCESS 2010 - elektronski priručnik
Autor: IGOR DUJLOVIĆ, NIKOLINA PRERADOVIĆ i tim Znanje.org

ACCESS 2010 je baza podataka. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje, koristan je za pripremu ECDL ispita.

 1.   - 1. dio BAZE PODATAKA /DATA BASES/ -
 2.     Baze podataka
 3.     Podatak, informacija i znanje /DATA, INFORMATION & KNOWLEDGE/
 4.       Asocijacije: Podatak, informacija /DATA, INFORMATION/
 5.     Modeliranje podataka
 6.     Relacioni model
 7.     Objekti u Access-u (Tabele, obrasci, upiti, izvještaji, makroi i moduli)
 8.     Blok šema baze podataka

 9.  
 10.     Quiz - Test

 11.  
 12.   - 2. dio Početak rada sa aplikacijom ACCESS /APPLICATION ACCESS/ -
 13.     O ACCESS-u
 14.   Startanje ACCESS-a
 15.     Startanje ACCESS-a
 16.     ACCESS radno okruženje - FILE meni i šabloni /TEMPLATES/
 17.     ACCESS radno okruženje
 18.     ACCESS radno okruženje - TABS
 19.    Pomoć /HELP/
 20.   Kreiranje baze podataka
 21.     Prazna baza podataka /BLANK DATABASE/
 22.     Kreiranje nove baze podataka /FILE NEW/
 23.     Kreiranje baze podataka korištenjem šablona /TEMPLATES/
 24.     NORTHWIND - Microsoftov primjer baze podataka
 25.   Otvaranje, snimanje i zatvaranje baze podataka /OPEN, SAVE, EXIT/:
 26.     Otvaranje baze podataka
 27.    Otvaranje baze podataka 2
 28.     Otvaranje posljednjih korištenih baza podataka /RECENT/
 29.    Snimanje baze podataka u 2010
 30.     Konvertovanje formata baze podataka /SAVE DATABASE AS/
 31.    Konvertovanje formata baze podataka /SAVE & PUBLISH/
 32.    Snimanje objekata baze podataka u različitim formatima /SAVE OBJECT AS/
 33.    Sažimanje i oporavak baze podataka /COMPACT AND REPAIR DATABASE/
 34.    Pravljenje rezervne baze podataka /BACK UP DATABASE/
 35.     Zatvaranje baze podataka - Access ostaje aktivan /CLOSE DATABASE/
 36.     Zatvaranje ACCESS-a /EXIT ACCESS/
 37.   Prikaz, podešavanje i rad sa objektima
 38.     Otvaranje NAVIGATION PANE
 39.     Uredi NAVIGATION PANE
 40.     Promjena imena objekata
 41.     Prikaz ACCESS-ovih objekata po datumu kreiranja
 42.     Prikaz ACCESS-ovih objekata po vrstama
 43.     Snimanje objekta kao file u drugom formatu /EXPORT OBJECT/
 44.     Uvoz podataka kreiranih u EXCEL-u /IMPORT OBJECT/
 45.     Uvoz podataka iz TXT fajla /IMPORT TXT FILE/
 46.     Aktiviranje opcija Undo i Redo
 47.   Bezbjednost i zaštita
 48.     Bezbjednosno upozorenje /ENABLE SECURITY ALERT/
 49.     Bezbjednosno upozorenje /ENABLE SECURITY ALERT/ 2
 50.     Zaštita baze podataka

 51.  
 52.     Quiz - Test

 53.  
 54.   - 3. dio TABELA /TABLE/ -
 55.   Kreiranje tabele 
 56.     Kreiranje tabele - DESIGN VIEW
 57.     Tabela ispunjavanje šablona TABLE dugme
 58.     Kreiranje nove tabele od šablona /TABLE TEMPLATES/
 59.     Prikazi tabele DESIGN VIEW i DATASHEET VIEW
 60.     Zadavanje komandi koristeći paletu Ribbon ili paletu alatki
 61.     Dodavanje ili ukidanje elemenata sa statusne linije /STATUS LINE/
 62.   Unos podataka - Ispunjavanje tabele
 63.     Novi unos sa palete
 64.     Direktni unos
 65.   Vrste podataka - Tipovi podataka /DATA TYPES/
 66.     Vrste podataka u tabelama /DATA TYPES/
 67.     Vrste podataka - Tekst /DATA TYPE - TEXT/
 68.     Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/
 69.     Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/ 2
 70.     Primjer izbora veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/
 71.     Način prikaza TEXT formata
 72.     Ulazna maska /INPUT MASK/
 73.     Korištenje ulazne maske /INPUT MASK - DATASHEET VIEW/
 74.     Obavezan unos /REQUIRED/
 75.     Obavezan unos /REQUIRED/ 2
 76.     Podrazumjevana vrijednost /DEFAULT VALUE/
 77.     Vrste podataka - Broj /DATA TYPE - NUMBER/
 78.     Vrste podataka - Datum i vrijeme /DATA TYPE - DATE&TIME/
 79.     Pronađite i odredite datum
 80.     Formatiranje datuma i vremena
 81.     Vrste podataka u tabelama /DATA TYPES/ - Izračunata vrijednost /CALCULATED/
 82.     Opcije podešavanja formata podataka
 83.     Tip podataka - CURRENCY /DATA TYPE - CURRENCY/
 84.     Vrste podataka - Jedinstvana numerčika vrijednost /DATA TYPES - AUTONUMBER/
 85.     Vrste podataka - Primarni ključ /DATA TYPES - PRIMARY KEY/
 86.     Prikaži ili sakrij pametne parametara /SMART TAGS/
 87.     Izbor pametnih markera /SMART TAGS/
 88.     Pametni markeri /SMART TAGS/
 89.     Korištenje pametniih markera /USING SMART TAGS/
 90.     Tip podataka OLE OBJECT
 91.     Dodavanje slike iz fajla slike - OLE OBJECT /INSERT OLE OBJECT/
 92.     Dodavanje slike uz snimanje fajla slike - OLE OBJECT /INSERT OLE OBJECT/
 93.     Vrste podataka - ATTACHMENT - Prikaz slika /DATA TYPE - ATTACHMENT - IMAGE/
 94.     Dodavanje slike u tabeli - DATASHEET VIEW /DATASHEET VIEW - MANAGE ATTACHMENTS/
 95.     Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/
 96.   Tabela /TABLE/ - Primjeri, vježbe i zadaci 22
 97.     Primjeri, vježbe i zadaci 01
 98.     Primjeri, vježbe i zadaci 02
 99.     Primjeri, vježbe i zadaci 101
 100.     Primjeri, vježbe i zadaci 102
 101.     Primjeri, vježbe i zadaci 103
 102.     Primjeri, vježbe i zadaci 104
 103.     Primjeri, vježbe i zadaci 105 - Aikido
 104.   Podešavanje izgleda tabele
 105.     Parametri stranice /PAGE SETUP/
 106.     Veličina papira /PAPER SIZE/
 107.     Orijentacija papira /LANDSCAPE -PORTRAIT
 108.     Margine
 109.     Pozadina /BACKGROUND/
 110.   Sadržaj tabele
 111.     Font
 112.     Položaj_teksta
 113.     Izmjena teksta unutar tabele
 114.     Premjestite i kopirajte tekst unutar tabele
 115.   Kolona /COLUMN/, red /ROW/, polje /FIELD/ i tabela /TABLE/
 116.     Premještanje_kolone
 117.     Uređivanje kolona - Premještanje kolone
 118.     Promjena širine kolone
 119.     Proširenje kolone
 120.     Sužavanje kolone
 121.     Brisanje kolone /DELETE FIELD/
 122.     Promjena imena kolone /RENAME FIELD/
 123.     Promjena redosljeda polja
 124.     Promijenite visinu reda
 125.     Zadavanje veličine polja
 126.     Promjena imena polja
 127.     Brisanje reda u tabeli
 128.     Brisanje sadržaja ćelije u tabeli
 129.     Brisanje reda u tabeli DESIGN VIEW
 130.     Rad sa poljima - Ukidanje polja
 131.   Rad sa tabelom /TABLE/
 132.     Promjena imena tabele /RENAME TABLE/
 133.     Kopiranje tabele /COPY TABLE/
 134.     Brisanje tabele
 135.   Primjeri, vježbe i zadaci 25
 136.     Primjeri, vježbe i zadaci 01
 137.   Prikazivanje podataka
 138.     Zamrzavanje kolone /FREEZE COLUMNS/
 139.     Odmrzavanje kolone /UNFREEZE COLUMNS/
 140.     Sakrivanje kolone /HIDE COLUMNS/
 141.     Sakrivanje kolone /HIDE COLUMNS/ 2
 142.     Otkrivanje kolone /UNHIDE COLUMNS/
 143.     Otkrivanje kolone /UNHIDE COLUMNS/ 2
 144.     Sortiranje podataka u tabeli
 145.   Traženje /SEARCH & FIND/
 146.    Pretraživanje /SEARCH/
 147.     Traživanje cijele riječi /FIND WHOLE FIELD/
 148.     Traživanje dijela riječi /FIND ANY PART OF FIELD/
 149.   Filtriranje - izdvajanje /FILTER/
 150.     Filter
 151.     Brzi filteri /QUICK SORT/
 152.     Brzi filteri iz zaglavlja kolone /QUICK SORT IN FIELD/
 153.     Filtriranje po izabranoj vrijednosti /FILTERING BY SELECTION/
 154.     Filtriranje po izabranoj vrijednosti - SELECTION dugem /FILTERING BY SELECTION/
 155.     Filtriranje po dijelu imena /FILTERING BY SELECTION PART/ 3
 156.     Filtriranje po zadatom uslovu /FILTERING BY CONDITION/
 157.     Napredne pretraga - Zadan prvi znak polja zapisa - /ADVANCED FILTERING - CRITERIA FIRST CHAR/
 158.     Napredne pretraga - Dva kriterjia - Snimi rezultat /ADVANCED FILTERING - CRITERIA 2 - SAVE/
 159.     Snimanje rezultata napredne pretraga /SAVE ADVANCED FILTERING/
 160.     Napredne pretraga - Tekst - Ili jedan ili drugi termin /ADVANCED FILTERING TEXT - CRITERIA OR/
 161.     Napredne pretraga - Datum - Podaci poslijed izabranog datuma /ADVANCED FILTERING DATE - CRITERIA - AFTER DATE/
 162.     Napredne pretraga - Datum - Interval između dva datuma /ADVANCED FILTERING DATE - CRITERIA - BETWEEN DATES/
 163.     Napredne pretraga - Datum - Izdvajanje mjeseca /ADVANCED FILTERING DATE - CRITERIA - MONTH/
 164.     Napredne pretraga - Datum - Izdvajanje godinE /ADVANCED FILTERING DATE - CRITERIA - YEAR/
 165.     Filtriranje po obrascu /FILTER BY FORM/
 166.     Filtriranje po obrascu /FILTER BY FORM/ 2
 167.     Poništavanje filtriranja /REMOVE FILTER/
 168.     Poništavanje filtriranja /REMOVE FILTER/ FILTERED dugme
 169.     Uklanjanje filtera /CLEAR FILTER/
 170.     Primjeri, vježbe i zadaci 26
 171.       Primjeri, vježbe i zadaci Filtriranje - Brod 01
 172.       Primjeri, vježbe i zadaci Filtriranje - Takmičari 21
 173.       Primjeri, vježbe i zadaci Filtriranje - Zaposleni 31
 174.       Primjeri, vježbe i zadaci Filtriranje - Namirnice 41
 175.       Primjeri, vježbe i zadaci Filtriranje - Namirnice 2_51
 176.   Operacije nad podacima
 177.     Total opcija u tabelama
 178.     Izračunavanje korištenjem reda Total
 179.     Prikazivanje podtabele /SUBDATASHEET/
 180.     Prikazivanje podtabele /SUBDATASHEET/ 2

 181.   Relacije uvod /RELATIONSHIP/
 182.     Kreiranje sekundarnog ključa
 183.     Postavljanje relacije između 2 tabele
 184.     Povezani primarni /PRIMARY KEY/ i sekundarni ključ /SECONDARY KEY/
 185.     Prikaz tabela /SHOW TABLE/
 186.     Povezivanje polja /CREATE RELATIONSHIP/
 187.     Povezani primarni i sekundarni ključ /PRIMARY & SECONDARY KEY/ - DRAG AND DROP
 188.     Referencijalni_integritet
 189.     Ažuriranje i brisanje podataka kod povezanih tabela /CASCADE RELATED FIELD/
 190.     Prikaz veza izabrane tabele /SHOW DIRECT/
 191.     Prikaz svih relacija /ALL RELATIONSHIPS/
 192.     Kreiranje 3 primarna ključa u jednoj tabeli /ONE TABLE 3 PRIMARY PRIMARY KEYS/
 193.   Primjeri, vježbe i zadaci 28
 194.     Primjeri, vježbe i zadaci 01
 195.     Primjeri, vježbe i zadaci 21
 196.     Primjeri, vježbe i zadaci 130
 197. Podešavanje izgleda tabele
 198.     Aktivirajte pogled LAYOUT VIEW za tekuću bazu podataka /ENABLE LAYOUT VIEW FOR THIS DATABASE/
 199.   Dodatne opcije
 200.   Automatske izmjene /AUTOCORRECT/
 201.     Dodavanje ili izmjena elementa liste AUTOCORRECT /AUTOCORRECT LIST/
 202.     Korekcija prva dva velika slova /AUTOCOORECT CORRECT TWO INITIAL CAPITALS/
 203.     Korekcija prvog slova rečenice - veliko slovo /AUTOCORRECT CAPITALIZE THE FIRST LETTER OF A SENTENCE/
 204.     Korekcija velikih slova /CORRECT ACCIDENTAL USE OF cAPS LOCK KEY /
 205.     Prikaz AUTOCORECT BUTTONS dugmadi /SHOW AUTOCORRECT OPTIONS BUTTONS/
 206.     Zamjena pri kucanju /REPLACE TEXT AS YOU TYPE/
 207.     Ponudi riječi samo iz osnovnog riječnika /SUGGEST FROM MAIN DICTIONARY ONLY/
 208.     Ignoriši riječ koje sadrže internet adrese i putanje datoteka /IGNORE INTERNET AND FILE ADDRESSES/
 209.     Ignoriši riječ napisane velikim slovima /IGNORE WORDS IN UPPERCASE/
 210.     Ignoriši riječ koje sadrže cifre /IGNORE WORDS THAT CONTAIN NUMBER/
 211.     Provjeri akcentovane riječi napisane velikim slovom u francuskom jeziku /ENFORCE ACCENTED UPPERCASE IN FRENCH/
 212.    Provjera pravopisa
 213.    FLAG REPORTED WORDS

 214.  
 215.     Quiz - Test

 216.  
 217.  - 4. dio UPIT /QUERY/ -
 218.   Kreiranje upita /CREATE QUERY/
 219.     Načini kreiranje - pravljenja novog upita /CREATE QUERY/
 220.     Kreiranje novog upita QUERY DESIGN
 221.     Kreiranje pomoću čarobnjaka /SIMPLE QUERY WIZARD/
 222.     Ukršteni upit /CROSSTAB QUERY/
 223.     Simanje novog upita /SAVE NEW QUERY/
 224.   Podešavanje prikaza i unos podataka
 225.     Sortiranje upita u DESIGN VIEW
 226.     Prikazivanje kolona u upitu /SHOW/
 227.     TOTALS - funkcije SUM i AVERAGE u upitu /TOTALS/
 228.     TOTALS - Funkcija SUM za grupu u upitu /TOTALS/ 2
 229.     Brojanje podataka u upitu /COUNT/
 230.     Snimanje i pokretanje upita /SAVE & RUN/
 231.     Brisanje kolone u DESIGN VIEW
 232.     Dodavanje novog reda u tabelu ili upit
 233.     Dodavanje novog reda u tabelu ili upit /NEW/
 234.    Dodavanje informacija pomoću upita
 235.     Kreiranje upita za ažuriranje /UPDATE/
 236.     Kreiranje upita za pravljenje tabele /MAKE TABLE/
 237.     Upit za dodavanje /APPEND/
 238.     Kreiranje upita za brisanje /DELETE/
 239.   Izbor sadržaja - postavljanje uslova /CRITERIA/
 240.     Izbor sadržaja za prikaz /CRITERIA/
 241.     Uslovi i operatori u upitu /CRITERIA IN QUERY/
 242.     Pisanje naredbi u polju CRITERIA /CRITERIA/
 243.     Džoker simboli /JOKER SYMBOLS/
 244.     Džoker simboli [AB]* /JOKER SYMBOLS/
 245.     Operatori poređenja /COMPARISON OPERATORS/
 246.     Logički operatori /LOGICAL OPERATORS/
 247.     Kreiranje uslova BETWEEN u upitu
 248.     Dodavanje kriterijuma za dva polja /CRITERIA FOR TWO FIELDS/
 249.     Dodavanje kriterijuma za dva polja /CRITERIA FOR TWO FIELDS/ 2
 250.     Kreiranje uslova kad sadržaj završava sa /LIKE "*TEKST"/
 251.     Kreiranje uslova kod hiperlinka /HYPERLINK/
 252.     Kreiranje slogovnog uslova u upitu
 253.     Aritmetički operatori /ARTHMETICAL OPERATORS/
 254.     Kreiranje izraza u upitu (Iznos: [kolicina]*[cijena])
 255.     Kreiranje formule u upitu korištenjem EXPRESSION BUILDER /EXPRESSION BUILDER/
 256.     Opis EXPRESSION BUILDER-a
 257.     Tabela kriterija za upit /QUERY/
 258.     Primjeri, vježbe i zadaci - Postavljanje uslova /CRITERIA/
 259.       Teorijska priprema, primjeri, vježbe i zadaci
 260.       Primjeri: Artikli porudžbina2 - jedna tabela - CRITERIA 5_21
 261.       Primjeri: Takmičari - jedna tabela - CRITERIA 6_22
 262.       Primjeri: Namirnice - jedna tabela - CRITERIA 8_81
 263.   Funkcije sa stringom: Spajanje, izdvajanje, ... /FUNCTIONS WITH STRING: CONCATENATE, EXTRACTION,.../
 264.     Spajanje polja /CONCATENATE STRINGS of DATA TOGETHER/
 265.     Spajanje polja sa razmakom /CONCATENATE STRINGS of DATA TOGETHER with SPACE/
 266.     Ime u zagradi /NAME IN PARENTHESIS/
 267.     Izdvoji prvo slovo imena /THE FIRST LETTER OF THE NAME/
 268.     Korišćenje () i + kao uslova u upitu /USING () AND + IN A QUERY/
 269.   Grupisanje i broj /GROUP BY NUMBER/
 270.     Broj /NUMBER/ - Aritmetička sredina - Prosjek brojeva /AVERAGE NUMBERS - AVG/
 271.     Broj /NUMBER/ - Broj decimalnih mjesta /PROPERTIES - DECIMAL PLACES/
 272.     Broj /NUMBER/ - Grupisanje podataka i prikaz minimalne vrijednosti broja /MIN NUMBER IN A GROUP/
 273.     Broj /NUMBER/ - Grupisanje podataka i prikaz maksimalne vrijednosti broja /MAX NUMBER IN A GROUP/
 274.     Broj /NUMBER/ - Grupisanje podataka i prikaz prve vrijednosti broja /THE FIRST NUMBER IN A GROUP/
 275.     Broj /NUMBER/ - Grupisanje podataka i prikaz posljednje vrijednosti broja /THE LAST NUMBER IN A GROUP/
 276.     Broj /NUMBER/ - Grupisanje podataka i prikaz broja pojavljivanja broja /COUNT NUMBER IN A GROUP/
 277.   Riješeni primjeri - Grupisanje i broj /GROUP BY NUMBER/
 278.     Kreirati upit sa poljima: IDzapoleni i Trosak /CREATE QUERY WITH 2 FIELDS/
 279.     Dadavanje polja u upit: popust /QUERY - ADD FIELD/
 280.     Grupisanje u upitu - Sabiranje /QUERY - GROUP BY - SUM/
 281.     Dadavanje polja u upit: novaCijena /QUERY - ADD FIELD/
 282.     Suma vrijednosti na dnu kolone /TOTALS BUTTON - SUM/
 283.     Primjeri, vježbe i zadaci - Grupisanje /GROUP BY/
 284.       Primjeri: Namirnice 91_2 - jedna tabela - GROUP BY - Iznosi i datumi 91_2
 285.   Grupisanje i datum /GROUP BY DATE/
 286.     Datum /DATE/ - Period izmedu dva termina - funkcija YEAR() /BETWEEN DATES FUNCTION YEAR() /
 287.     Datum /DATE/ - Period između dva termina /BETWEEN DATES/
 288.     Datum /DATE/ - Broj decimalnih mjesta /PROPERTIES - DECIMAL PLACES/
 289.     Datum /DATE/ - Izračunvanje starosti - od termina do danas - funkcija NOW() / FUNCTION NOW() /
 290.     Datum /DATE/ - Grupisanje podataka i prikaz minimalne vrijednosti datuma /GROUP BY - MIN DATE IN A GROUP/
 291.     Datum /DATE/ - Grupisanje podataka i prikaz maksimalne vrijednosti datuma /GROUP BY - MAX DATE IN A GROUP/
 292.     Datum /DATE/ - Grupisanje podataka i prikaz prvog pojavljivanja datuma /GROUP BY - THE FIRST DATE IN A GROUP/
 293.     Datum /DATE/ - Grupisanje podataka i prikaz posljednjeg pojavljivanja datuma /GROUP BY - THE LAST DATE IN A GROUP/
 294.     Datum /DATE/ - Grupisanje podataka i prikaz broja pojavljivanja datuma /GROUP BY - COUNT DATE IN A GROUP/
 295.   Riješeni primjeri - Grupisanja /QUERY - GROUP BY/
 296.     Grupisanje i promjea naslova polja /GROUP BY PROPERTIES CAPTION/
 297.     Grupisanje i prikaz prvog i posljednjeg / GROUP BY FIRST AND LAST/
 298.     Grupisanje - Prikaz datuma posljednjeg i ukupan iznos / GROUP BY LAST DATE AND SUM/
 299.     Grupisanje iznosa po mjesecima /QUERY - NUMBER GROUP BY MONTH/
 300.     Grupisanje iznosa po mjesecima i broja promjena /QUERY - GROUP BY SUM AND COUNT/
 301.     Grupisani podaci o kupcima, kupovini, dugovanju /QUERY - GROUP BY/
 302.       Pojedinačna dugovanja svakog kupaca, dug - Izačunata vrijednost /QUERY - GROUP BY - CALCULATED FIELD/
 303.       Pojedinacna dugovanja svakog kupaca, dug - Opseg izacunate vrijednosti /QUERY - GROUP BY - CALCULATED FIELD - BETWEEN/
 304.       Pojedinacna dugovanja i datum prve kupovine svih kupaca /QUERY - GROUP BY - FIRST/
 305.       Pojedinacna dugovanja i broj kupovina pojedinacno kupaca /QUERY - GROUP BY - COUNT/
 306.     Primjeri, vježbe i zadaci - Grupisanje /GROUP BY/
 307.       Primjeri: Namirnice - Jedna tabela - GROUP BY - DATUM 8_81
 308.       Primjeri: Namirnice - Jedna tabela - GROUP BY - Iznosi i datumi 93_2
 309.       Primjeri: Namirnice - Ćetiri tabela - GROUP BY - Iznosi i datumi 93_2
 310.       Primjeri: Naplata - GROUP BY - Iznos, uplata 34_2
 311.  IIF funkcija /IIf FUNCTION/
 312.     IIf funkcija - Bez ulaznog podatka /IIf FUNCTION - IS NULL/
 313.     IIf funkcija - Ispis 2 teksta /IIf FUNCTION - TEXT/
 314.     IIf funkcija - Izlazne vrijednosti brojevi /IIf FUNCTION - NUMBER/
 315.     IIf funkcija - Izlazne vrijednosti izrazi /IIf FUNCTION - EXPRESSION AS OUT/
 316.     IIf funkcija - Vešestruko grananje /NESETED IIf FUNCTION/
 317.   SWITCH funkcija /SWITCH FUNCTION/
 318.     SWITCH funkcija /SWITCH FUNCTION/
 319.   SQL
 320.     SQL-STRUCTURED QUERY LANGUAGE

 321.  
 322.   Upit /QUERY/ - Primjeri, vježbe i zadaci038
 323.     Primjeri: Biblioteka - knjiga - upit /QUERY/ 103
 324.     Primjeri, vježbe i zadaci Auto - hoteli 103
 325.     Primjeri, vježbe i zadaci - Tabela /TABLE/ i upit /QUERY/ 21
 326.     Primjeri: Članovi zaduženje - Tabela /TABLE/ i upit /QUERY/ 01
 327.     Primjeri: Smjerovi odjeljenja - upit /QUERY/ 21
 328.     Primjeri: Ekskurzija - upit /QUERY/ 101
 329.     Primjeri: Student - ispit - upit /QUERY/ 102
 330.     Primjeri: Klub - veze - upit /QUERY/ 105
 331.     Primjeri: Student - ispit - upit /QUERY/ Kreiranje 3 primarna ključa u jednoj tabeli /ONE TABLE 3 PRIMARY PRIMARY KEYS/ ex034-101

 332.     Quiz - Test

 333.  
 334.   - 5. dio OBRAZAC /FORM/ -
 335.   Kreiranje obrasca /CREATE FORM/
 336.     Kreiranje obrasca /CREATE FORM/ - Spisak
 337.     Automatsko kreiranje obrasca /FORM/
 338.     Kreiranje obrasca /FORM dugme/ 2
 339.     Snimanje kreirane obrasca /SAVE FORM/
 340.     Otvaranje obrasca /OPEN FORM/
 341.     Kreiranje obrasca pomoću čarobnjaka /FORM WIZARD/
 342.     Prikaz obrasca u DESIGN VIEW /FORM DESIGN VIEW/
 343.     Prikaz obrasca u LAYOUT VIEW /FORM LAYOUT VIEW/
 344.     Prikaz obrasca u DESIGN - LAYOUT - FORM VIEW
 345.     Promjena prikaza podataka u obascu /VIEW/
 346.     Mijenjanje pogleda VIEW 2
 347.     Kreiranje obrasca FORM DESIGN
 348.     Promjena veličine elementa obrasca - DESIGN VIEW
 349.     Promjena veličine elementa obrasca - DESIGN VIEW - Pojedinačno /SEPARATLY/
 350.     Kreiranje tabelarnog obrasca /DATASHEET FORM/
 351.    Kreiranje tabelarnog obrasca /DATASHEET FORM/ 2
 352.     Kreiranje obrasca iz prazne forme /BLANK FORM/
 353.     Kreiranje obrasca - MORE FORMS
 354.     Kreiranje obrasca - Više slogova u tableli /MULTIPLE ITEMS/
 355.     Kreiranje obrasca sa više slogova /MULTIPLE ITEMS/
 356.     Kreiranje obrasca sa obrascem i tabelom /SPLIT FORM/
 357.     Kreiranje obrasca bez natpisa polja /WITHOUT LABEL - NO CAPTION/
 358.     Kreiranje obrasca sa natpisom polja /WITH LABEL - CAPTION/
 359.     Kreiranje obrasca za unakrsno poređenje podataka - Pivot tabela /CREATE PIVOT TABLE/
 360.   Ispunjavanje forme
 361.     Novi unos u obrazac
 362.     Novi unos u obrazac 2
 363.     Novi unos u slijedeći zapis
 364.     Brisanje unosa u obrazacu
 365.     Brisanje unosa u obrazacu DELETE taster /DELETE RECORD - DELETE KEY/
 366.   Podešavanje izgleda obrasca /FORM LAYOUT/
 367.     Font
 368.     FORM LAYOUT TOOLS TAB, CONTROLS grupa
 369.     Naslov u obrascu /FORM - HEADER - LABEL/
 370.     Boje pozadine u formi /BACKGROUND/
 371.     Datum i vrijeme
 372.   Slike u bazi - tip podataka ATTACHMENT /MANAGE ATTACHMENT/
 373.     Automatsko kreiranje obrasca /FORM/ 3
 374.     Dodavanje slika - ATTACHMENT - u obrazac 3
 375.     Naslov u obrascu /FORM - HEADER - TITLE/
 376.     Pregled slika u obrascu /FORM - NEXT RECORD/
 377. . . . . .
   
 378.   Dodatne opcije pri kreiranju obrasca /CREATE FORM/
 379.     Dodavanje dugmeta /BUTTON/
 380.     COMMAND BUTTON WIZARD dijalog prozor /COMMAND BUTTON WIZARD DIALOG BOX/
 381.     Opcija dugmeta BUTTON
 382.     Kreiranja subforme
 383.     Tab
 384.     Prostor za unos teksta /TEXT BOX/
 385.     Dodavanje polja u obrazac /ADD EXISTING FIELDS IN FORM/
 386.     Dodavanje linije /LINE/
 387.     Okvir
 388.   Opcije za izbor
 389.     Polja za izbor - Prekidač /CHECK BOX/
 390.     Dugme opcija /OPTION BUTTON/
 391.     Polja za izbor - Grupa opcija
 392.   Objekti za pretraživanje forme
 393.     LIST BOX
 394.     Padajuća lista u Formi - pretraživanje podataka
 395.   Povezivanje forme sa drugim objektima: 
 396.     Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - ovezivanje sa drugim file-om
 397.     Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - povezivanje sa Objektom u bazi podataka
 398.     Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - povezivanje sa web stranicom
 399.   Kreiranje grafikona
 400.     Grafik
 401.    Pravljenje obrasca sa grafikonom /PIVOTCHART/
 402.    Promjena tipa PIVOTCHART /TYPE OF PIVOTCHART/
 403.   Rad sa slikom /IMAGE/
 404.     Logo
 405.     Dodavanje slike u formu
 406.    Kreiranje praznog obrasca i dodavanje slike
 407.     Dodavanje slike u bazu podataka - Dodavanje imena i putanje 01
 408.     Dodavanje slike u bazu podataka - Kreiranje forme 02
 409.     Dodavanje slike u bazu podataka - Kreiranje okvira slike /IMAGE BOX/ 03
 410.     Dodavanje slike u bazu podataka - Prikaz slike iz baze 04
 411.     Slika kao boja pozadine /IMAGE AS BACKGROUND/
 412.   SWITCHBOARD MANAGER
 413.     SWITCHBOARD MANAGER
 414.   Podešavanje stranice
 415.     Zaglavlje i podnožje forme /HEADER & FOOTER/
 416.     Makro za automatsko pokretanje forme
 417.   Dodatak za obrasce
 418.    Aktivirajte ili deaktivirajte Windows teme u obrascima
 419.    Indikovanje zavisnosti objekta
 420.    Slika i tekst
 421.   Primjeri, vježbe i zadaci 40
 422.     Primjeri, vježbe i zadaci 42
 423.     Primjeri, vježbe i zadaci 43
 424.     Primjeri, vježbe i zadaci 43-131

 425.  
 426.     Quiz - Test

 427.  
 428.   - 6. dio IZVJEŠTAJ /REPORT/ -
 429.   Kreiranje izvještaja
 430.     Automatsko kreiranje izvještaja /CREATE REPORT/ REPORT dugme
 431.     Kreiranje praznog izvještaja /BLANK REPORT/
 432.     Kreiranje izvještaja /REPORT DESIGN/ REPORT DESIGN dugme
 433.     Kreiranje izvještaja pomoću čarobnjaka /REPORT WIZARD/
 434.     Raspored polja u izvještaju /LAYOUT FIELDS IN REPORT/
 435.     Nivoi grupisanja izvještaja /GROUPING LEVEL REPORT/
 436.     Načini prikaza izvještaja /VIEW REPORT/
 437.     Dijelovi izvještaja DESIGN VIEW /DESIGN VIEW - REPORT PARTS/
 438.     Prikaz slike u izvještaju /IMAGE IN REPORT/
 439.     Promjene veličine dijelova izvještaja DESIGN VIEW /DESIGN VIEW - RESIZE PARTS/
 440.     Otvaranje izvještaja /OPEN REPORT/
 441.     Promjena imena izvještaja /RENAME REPORT/
 442.     Zaglavlje i podnožje /HEADER I FOOTER/ u izvještaju
 443.    Zaglavlje i podnožje /HEADER I FOOTER/ u izvještaju 2
 444.    Zamjena sadržaja zaglavlja ili podnožje /CHANGE HEADER I FOOTER/
 445.     Promjena boje pozadine u izvještaju /BACK COLOR/
 446.     Na izvještaj ili obrazac dodati datum i vremene /DATE AND TIME/
 447.    Na izvještaj ili obrazac dodati datum i vremene /DATE AND TIME/ 2
 448.     Page_number
 449.    Broj stranice u obrascu ili izvještaju /PAGE NUMBER/
 450.     Premještanje polja u izvještaju /MOVE FIELD IN REPORT/
 451.     Odvojeno premještanje oznake /LABEL/ i okvira teksta /TEXT BOX/
 452.     Premjena veličine okvira teksta /RESIZE TEXT BOX/
 453.     Dodavanje polja u izvještaj /ADD EXISTING FIELDS IN REPORT/
 454.    Pravljenje poštanskih naljepnica
 455.     Ubacivanje zaštitnog znaka firme u Izvještaj /Logo/
 456.     Grafik
 457.    Definisanje tastaturne prečice za kontrolu
 458.   Primjeri prikaza slika u izvještaju - tip podataka ATTACHMENT, slika lijevo
 459.     Automatsko kreiranje izvještaja /CREATE REPORT/ - slika - tip ATTACHMENT - REPORT dugme
 460.     Dodavanje slike u izvještaj /ADD EXISTING FIELDS IN REPORT/ - slika - tip ATTACHMENT
 461.     Dodavanje polja u izvještaj /ADD EXISTING FIELDS IN REPORT/ - slika - tip ATTACHMENT
 462.     Prikaz izvještaja /REPORT VIEW/ - slika - tip ATTACHMENT
 463.     Prikaz izvještaja - slika bez okvira /REPORT VIEW - SHAPE OUTLINE TRANSPARENT/
 464.   Primjeri, vježbe i zadaci 50
 465.     Primjeri, vježbe i zadaci 52
 466.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-302
 467.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-321 - STEPPED
 468.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-331 - BLOK
 469.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-341 - OUTLINE
 470.     Primjeri, vježbe i zadaci 54-301 - Slike
 471.   Provjere
 472.    Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/
 473.    Omogućenje pronalaženja grešaka u izvještajima i obrascima /ENABLE ERROR CHACKING/
 474.    Provjeri da li postoje svojstva sa nevažećim vrijednostima/ Check for invalid control properties
 475.    Provjeri da li postoje pogrešne tastaturne prečice / Check for keyboard shortcut errors
 476.    Provjeri da li postoji nova oznaka koja nema par / Check for new unassociated labels
 477.    Provjeri da li postoji oznaka i kontrola koja nema par /CHECK FOR UNASSOCIATED LABEL AND CONTROL/
 478.   Štampanje /PRINT/
 479.    Štampanje /PRINT/
 480.    Pregled prije štampanja /PRINT PREVIEW/
 481.    Pregled dokumenta i štampanje /PRINT PREVIEW & PRINT/
 482.    Opcije kod printanja


 483. Dodaci
 484.       Asocijacije: Tabela /TABLE/ - Obrazac /FORM/ - Upit /QUERY/ - Izvještaj /REPORT/
 485.    Promjena boje General Option
 486.    Kreiranje makro /CREATE MACRO/
 487.    Kreiranje modula /CREATE MODULE/


 488. Primjer baze podataka
 489.    Primjer baze podataka "Pekoteka" (.rar)


 490.     Quiz - Test

 491.