veznici - le congiunzioni

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

glagoli

vremena

načini


Ova nepromjenjiva vrsta riječi povezuje riječi ili rečenice. Najčešće koristimo ove veznike: e (i,a), o (ili), ma (ali), perché (jer), anche (također), nemmeno (niti), dunque (dakle), siccome (budući da), perciò (zato), sebbene (iako), mentre (dok), se (ako), quando (kad), prima che (prije nego), come (kao), come se (kao da), che (da).