vremena - i tempi

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

glagoli

načini

 

PREZENT - IL PRESENTE

Upotreba:

 1. Izražavanje radnji koje se događaju u sadašnjosti  Santina canta.
 2. Izražavanje radnje koja će se dogoditi u bdućnosti  Tornano fra due giorni.

Tvorba: infinitivna osnova + nastavci za prezent

 

IMPERFEKT - L'IMPERFETTO

Upotreba:

 1. Izražavanje radnje koja je trajala u prošlosti  Quella bambina piangeva sempre.
 2. Izražavanje prošle radnje koju je prekinula druga radnja  Mentre passeggiavo e cominciato a piovere.
 3. Izražavanje radnje koja se periodički ponavljala u prošlosti  Ogni anno andava a sciare.
 4. Opisivanje radnje ili stanja koje je trajalo u prošlosti  Il tempo era molto bello.

Tvorba: infinitivna osnova + nastavci za imperfekt

 

PERFEKT - IL PASSATO PROSSIMO

Upotreba:

 1. Izražavanje radnji koje su se dogodile u bližoj prošlosti, na taj dan  Oggi siamo stati al cinema.
 2. Izražavanje radnje koja je trajala tijekom perioda u prošlosti i traje i u ovom trenutku  Quest'anno ho finito la facolta.

Tvorba: prezent pomoćnog glagola + particip prošli  (oznake vremena koje se najčešće koriste su oggi (danas), quest'anno (ove godine) i sl.)

 

AORIST - PASSATO REMOTO

Upotreba:

 1. Izražavanje prošle svršene radnje  Dante Alighieri nacque nel 1256 a Firenze.

 Tvorba: infinitivna osnova + nastavci za aorist

 

PLUSKVAMPERFEKT - IL TRAPASSATO PROSSIMO

Upotreba:

 1. Izražavanje radnje završene prije nego što se dogodila neka druga prošla radnja  Quando finalmente siamo arrivati allo stadio, la partita era gia finita.

Tvorba: imperfekt pomoćnog glagola + particip prošli

 

PLUSKVAMPERFEKT II - IL TRAPASSATO REMOTO

Upotreba:

 1. U složenim rečenicama, koristi se u sporednoj rečenici koja je uvijek ispred glavne. Sporedna rečenca tada počinje sa veznicima dopoche (nakon što), subito che (tek što), appena che (čim), quando (kada), a glagol u glavnoj rečenici je uvijek u aoristu.

Tvorba: aorist pomoćnog glagola + particip prošli

 

FUTUR - IL FUTURO SEMPLICE

Upotreba:

 1. Izražavanje radnje koja će se dogoditi u budućnosti  La nostra squadra di pallanuoto vincera.

Tvorba: infinitivna osnova + nastavci za futur

 

FUTUR II - IL FUTURO ANTERIORE

Upotreba:

 1. Izražavanje radnje u budućnosti koja će se dogoditi prije neke druge buduće radnje  Festeggerai quando avrai superato l'esame?

Tvorba: futur I pomoćnog glagola + particip prošli