abc ALGORITMI priručnik
Organizacija i odlike sajta "abc Algoritmi" - Teorijska priprema i riješeni primjeri

Radi sistemskog razumijevanja načina rješavanja zadataka sa algoritmima korisno je teorijsko upoznavanje sa sadržajem.

abc Algoritmi - Teorijska priprema i riješeni primjeri, postupak:

 1. abc ALGORITMI sajt.
 2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
  Teorijska priprema ili
  Riješeni primjeri
 3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Riješeni zadaci:
 1. TEORIJSKA PRIPREMA
 2.    Uvod
 3.      Algoritam i algoritamska šema, blok dijagram ili organigram
 4. LINIJSKA STRUKTURA
 5.    Linijska algoritamska šema
 6.    Linijska algoritamska šema - Riješeni primjeri - Ispis
 7.    Linijska algoritamska šema - Riješeni primjeri - Vrijednost
 8.    Linijska algoritamska šema - Riješeni primjeri - Ulaz - izlaz
 9.    Proste linijske šeme - Zadaci za vježbu
 10.    .pdf
 11.    Slični algoritmi - algoritmi za aritmetičke operacije
 12.    Ključne riječi linijske strukture /KEY WORDS/

 13. RAZGRANATA STRUKTURA
 14.    Djeljivost
 15.      Pripremu/provjeru operatora DIV i MOD >>
 16.    Djeljivost - Izdvajnje prve i posljednje cifre
 17.    Razgranata algoritamska šema - IF THEN
 18.    Razgranata struktura - Riješeni primjeri - IF THEN
 19.    Razgranata algoritamska šema - IF THEN ELSE
 20.    Razgranata struktura - Riješeni primjeri - IF THEN ELSE
 21.    Razgranata algoritamska šema - Višeblokovsko grananje
 22.    Razgranata struktura - Riješeni primjeri - Kombinovani zadaci
 23.    .pdf
 24.    Razgranate šeme - Zadaci za vježbu

 25. CIKLIČNA STRUKTURA
 26. FOR petlja:
 27.    Ciklična struktura - Riješeni primjeri - FOR petlja
 28.    FOR petlja - Grafički i tekstualni algoritmi
 29.    .pdf
   
 30. WHILE petlja:
 31.    Ciklična struktura - Riješeni primjeri - WHILE petlja
   
 32. REPEAT petlja:
 33.    Ciklična struktura - Riješeni primjeri - REPEAT petlja
   
 34. Primjeri u više petlji
 35.    Ispis prirodnih brojeva od 1 do N - u tri petlje
 36.    Ispis prirodnih brojeva od K do N - u tri petlje
 37.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 38.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 39.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 40.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 41.    Ispis brojeva i ispis unazad - REPEAT petlja
 42.    Suma prirodnih od 1 do N - u tri petlje
 43.    Suma prirodnih od K do N - u tri petlje
 44.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja
 45.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - FOR petlja
 46.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 47.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 48.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 49.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 50.    Proizvod prirodnih od 1 do N - u tri petlje
 51.    Proizvod prirodnih od K do N - u tri petlje
 52.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja
 53.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - FOR petlja
 54.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 55.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 56.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 57.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 58.    Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja
   
 59. Različite petlje
 60.    Ciklična struktura - Zadaci za vježbu


 61. Priprema
 62. Ciklične strukture - test priprema


Organizacija sajta     Index