Programski jezik Turbo Pascal
Razgranta strukura - IF THEN

  I IF - THEN  
1 Sa tastature upisati broj. Ako je veći od nule napisati "BROJ JE POZITIVAN". Turbo Pascal
2 Sa tastature upisati broj. Ako je jednak nuli napisati "BROJ JE NULA". Turbo Pascal
3 Sa tastature upisati broj. Ako je manji od nule napisati "BROJ JE NEGATIVAN". Turbo Pascal
4 Sa tastature upisati broj. Ako je različit od nule napisati "BROJ NIJE NULA". Turbo Pascal
5 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj pozitivan. Turbo Pascal
6 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj jednak nuli. Turbo Pascal
7 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj negativan. Turbo Pascal
8 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj je različit od nule. Turbo Pascal
9 Provjera vrijednosti za uslov x>-2? Turbo Pascal
11 Provjera vrijednosti za uslov x>y? Turbo Pascal
12 Provjeri da li je upisani broj x paran. Ako jeste ispiši paran. Turbo Pascal
13 Provjeri da li je upisani broj x neparan. Ako jeste ispiši NEPARAN. Turbo Pascal
14 Provjeri da li je upisani broj x djeljiv sa 3. Ako jeste ispiši DJELJIV SA 3. Turbo Pascal
15 Provjeri da li je upisani broj x nije djeljiv sa 3. Ako je istina ispiši NIJE DJELJIV SA 3. Turbo Pascal
16 Učitati a, Ako je a djeljiv sa 7, Ispisati DJELJIV. Turbo Pascal
18 Učitati a, Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati DJELJIV. Turbo Pascal
19 Učitati a, Ako nije a djeljivo sa 5, Ispisati NIJE DJELJIV. Turbo Pascal
20 Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV. Turbo Pascal
21 Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV. Turbo Pascal
22 Provjeriti da li je suma dva učitana broja parna. Ako jeste ispisati PARAN. Turbo Pascal
24 Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja ako je različit od nule. Turbo Pascal
25 Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja, ako je razlicit od nule. Ako je nula napisati da je nedefinisan izraz. Koristiti dvije IF naredbe. Turbo Pascal
26 Provjeriti da li je učitani broj jednocifren. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN. Turbo Pascal
27 Provjeriti da li je suma dva učitana broja jednocifrena. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN. Turbo Pascal
33 Provjeriti da li je suma dva učitana broja dvocifrena. Ako jeste ispisati DVOCIFREN. Turbo Pascal
34 Provjeriti da li je razlika dva učitana broja dvocifrena. Ako jeste ispisati DVOCIFREN. Turbo Pascal
35 Provjeriti da li je suma dva učitana broja nije dvocifrena, tada ispisati NIJE DVOCIFREN. Turbo Pascal
37 Ispisati da li je učitani broj trocifren. Ako nije, ispisati NIJE TROCIFREN. Turbo Pascal
38 Provjeriti da li je suma dva učitana broja trocifrena. Ako jeste ispisati TROCIFREN. Turbo Pascal
40 Provjeriti da li je suma dva učitana broja nije trocifrena, tada ispisati NIJE TROCIFREN. Turbo Pascal
43 Napisati program za ispis uspjeha na osnovu ocjene. Turbo Pascal
44 Napisati program za ispis uspjeha na osnovu prosjeka. Turbo Pascal
45 Sa tastature upisati 0 ako ne treba nositi kišobaran, a 1 ako treba nosti kišobran.. Turbo Pascal
46 Sa tastature upisati riječ. Ako se upiše BASIC ili Pascal ispisat: "Ispisano je ime programskog jezika".Sa  tastature  upisati  ime.  Ako upišete  ANDRIC  ispisati "To je veliki pisac". Turbo Pascal
47 Učitati dva broja i sabrati: Provjeriti da li dobijena suma djeljiva sa prvo učitanim brojem. Turbo Pascal
  III Generisanje broja  
48 Provjeri da li je generisani jednocifren broj paran. Ako jeste ispiši paran. Turbo Pascal
50 Provjeri da li je generisani jednocifren broj djeljiv sa 3. Ako jeste ispiši DJELJIV SA 3. Turbo Pascal
56 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj paran. Ako jeste ispiši paran. Turbo Pascal
64 Provjeriti da li je od dva generisana dvodnocifrena broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV. Turbo Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index