1. Odaberite polje top i pomoću opcije Maximize Viewport Togglit uvećajte ga. ANIMACIJA
   
 2. Pod odjeljkom Create izaberite jezičak Shapes . ANIMACIJA
   
 3. Pod odjeljkom Shape izaberite Line.Pomoću ove opcije ćemo nacrtati konture našeg mača. ANIMACIJA
   
 4. U pogledu Top pomoću Line-a nacrtajte kako želite da Vam izgleda mač. ANIMACIJA
   
 5. Desnim klikom otvoriće se padajuća liste iz koje ćete izabrati Convert To/Convert to Editable Spline. ANIMACIJA

   
 6. Izaberite opciju Select and Move i pomjerite vaš dio konture pritom držie pritisnut Shift kako bi kopirali ovaj dio. ANIMACIJA
   
 7. Da bi okrenuli kopirani dio na pravu stranu kliknite na pociju Miror i izaberite osu X. ANIMACIJA
   
 8. Dok je aktivirana desna strana odaberite opciju Attach iz polja Geometry i kliknite na lijevu stranu mača.Ovim će Te dobiti jedinstven objekat. ANIMACIJA
 9. U polju Line02 kliknite na + pored Line i odaberite Vartex. ANIMACIJA
   
 10. Kada ste odabrali Vartex označite vrh mača, a zatim se spustite glizačem prema dole i u polje pored dugmeta Weld unesite vrijednost 100.Nakon toga pritisnite Weld. ANIMACIJA
   
 11. Takođe istim postupkom označite kraj mača i pritisnite Weld. ANIMACIJA
   
 12. Isključite opciju Line i desnim klikom na mač odaberite opciju Convert To Editable Poly. ANIMACIJA


   
 13. Da bi se vratili na sva četri pogleda pritisnite dugme Maximize Viewport Togglit . ANIMACIJA
   
 14. Pošto nam je potreban pogled Perspective, aktivirajte ga i pritisnite dugme Maximize Viewport Togglit . ANIMACIJA
   
 15. Kliknite na + pored Editable Poly i iz padajuće liste odaberite Polygon. ANIMACIJA
   
 16. Odaberite alatku Move i aktivirajte Mač. ANIMACIJA
   
 17. Nakon što je mač postao crven (aktiviran) odaberite polje Bevel.Sada držeći lijevi taster miša lagano vucite prema gore, a zatim prema unutra. ANIMACIJA
   
 18. Vratite se u pogled Top i aktivirajte gornju površinu mača. ANIMACIJA
   
 19. NAPOMENA: U ovom dijelu namjestite sliku tako da imate najbolji pregled (da se vidi skoro čitav mač).
   
 20. Iz padajuće liste odaberite QuickSlice. ANIMACIJA
   
 21. Pomoću pokazivača postavite liniju kao šzo je prikazano u animaciji. ANIMACIJA
   
 22. Zatim to ponovite i za desni dio mača.Tako što ćete kliknuti na dugme SlicPlane, a zatim na dugme Slic. ANIMACIJA
   
 23. Isti postupak ide i za vrh mača. ANIMACIJA
   
 24. Deselektujte mač tako što ćete kliknuti negdje sa strane, a zatim kliknite na postor u sredini mača. ANIMACIJA
   
 25. Iz padajuće liste odaberite Insert kliknite na njega da se otvori prozor u kome će te zadati vrijednost polja Insert Amount  1. ANIMACIJA
   
 26. U prozoru Perspective aktivirajte opet sredinu mača te iz liste sa desne strane odaberite opciju Bevel te napravite udubljenje na maču. ANIMACIJA


   
 27. Zarotirajte scenu tako da vidite kako sada izgleda vaš mač. ANIMACIJA
   
 28. Ponovnim rotiranjem postavite scenu tako da vidite mač odozdo,tačnije kako bi napravili i donju stranu mača. ANIMACIJA
   
 29. Iz Modifier liste odaberite modifier Cap Holes. ANIMACIJA
   
 30. Odaberite opciju Move te držeći Shift povucite prema dole kako bi kopirali model mača. ANIMACIJA
   
 31. Odaberite opciju Miror te postavite tako model da gornja strana bude okrenuta prema dole. ANIMACIJA
   
 32. Iz polja sa desne strane odaberite opciju Atach te kliknite na drugi dio modela. ANIMACIJA
   
 33. Zumirajte scenu tako da vidite rub mača te ga aktivirajte (Polygon).Izaberite opciju Bridge iz prozora sa desne strane. ANIMACIJA
   
 34. NAPOMENA: Debljina mača ovisi o vašim željama, a možete je mjenjati pomoću opcije Scale tako što ćete osu Z povećavati ili smanjivati. ANIMACIJA
   
 35. Odaberite pogled Top i u njemu kao što je prikazano kreirajte objekat Cylinder koji se nalazi u polju Object Tipe. ANIMACIJA
   
 36. U polju Perspective postavite medaljon tako da kraj mača bude negdje na sredini medaljona. ANIMACIJA
   
 37. Pomoću opcije Scale smanjite debljinu medaljona kao što je prikazano. ANIMACIJA
   
 38. Desnim klikom na medaljon odaberite opciju Convert To/Convert To Editable Poly. ANIMACIJA
   
 39. Da bi olakšali rad uklonićemo oštricu sa slike tako što ćemo desnim klikom na oštricu odabrati opciju Hide Selection. ANIMACIJA
   
 40. Iz padajuće liste editable Poly odaberite Edge. ANIMACIJA
   
 41. U polju Front držeći CTRL povucite preko sredine medaljona tako da ne dirate gornji i donji dio.Ovim postupkom ostaće aktivirani samo gornji i donji dio medaljona. ANIMACIJA
   
 42. Iz Prozora Edit Edge odaberite opciju Chamfer. ANIMACIJA
   
 43. Laganim povlačenjem prema gore dobićete model kao što je prikazano. ANIMACIJA
   
 44. Isklučite opciuju Edge i vretite se u Perspective kako bi vidjeli kako sada izgleda medaljon. ANIMACIJA
   
 45. Aktivirajte pogled Top i odaberite Create/Shapes/Line.Pomoću Line ćemo napraviti konture drške kao što smo radili  konture oštrice mača.Takođe ovaj korak je proizvoljan i u zavisinosti od Vaše mašte dobićete i izgled drške. ANIMACIJA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
   
 46. Odaberite iz padajuće liste Editable Poly odeljak Polygon te miš prevucite teko da obuhvatite čitavu dršku. ANIMACIJA
   
 47. Aktivirajte Perspective te iz przora sa desne strane odaberite Extrude te lagnim povlačenjem prema gore naprevite da drška ima debljinu. ANIMACIJA
   
 48. Odaberite Inset te povucite prema unutra, a nakon toga Extrude tako da dobijemo malo udubljenje na dršci. ANIMACIJA 1, 2.
   
 49. Desnim klikom na prazan prostor otvorće se padajuća lista iz koje ćemo izabrati opciju  Unhide All kako bi vidjeli sada kompletan gornji dio mača. ANIMACIJA


   
 50. NAPOMENA: Po potrebi i željama povećajte debljinu drške.
   
 51. U polju front kreirajte još jedan cilindar koji će predstavljati držač mača. ANIMACIJA
   
 52. Postavite ga na donj kraj medaljona. ANIMACIJA
   
 53. NAPOMENA: Da bi olakšali rad postavite rotiranjem scenu tako da se vidi kompletan donji dio. ANIMACIJA
   
 54. Aktivirajte držač te desnim klikom na Perspective odaberite iz padajuće liste opciju Edged Faces. ANIMACIJA
   
 55. U polju Parametres postavite sledeće vrijednosti Height =50. ANIMACIJA
   
 56. NAPOMENA: Za lakši rad sklonite sa scene medaljon i dršku opcijom Hide Selection. ANIMACIJA


   
 57. Aktivirajte držač i u polju Parameters stavite vrijednost Height Segments na 22. ANIMACIJA
   
 58. Desnim klikom na držač odaberite opciju Convert To/Convert To editaple Poly te sa opcijom Move postavite segmente u grupacije kao što je prikazano. ANIMACIJA
 59. Selektujte svaku srednju liniju u grupaciji. ANIMACIJA
   
 60. Odaberite opciju Scale te napravite ulegnića na držaču. ANIMACIJA
   
 61. Odaberite opciju Unhide All nakon kojeg ćete vidjeti kompletan izgled mača. ANIMACIJA


   
 62. NAPOMENA: Po želji povećajte dužinu i debljinu držača. ANIMACIJA
   
 63. Rotiranjem postavite scenu tako da vidite donji dio držača. ANIMACIJA
   
 64. Aktivirajte donji dio te sa opcijom Bevel povucite prema naprijed, a nakon toga i prema unutra i sve tako dok ne dobijete kao u animaciji. ANIMACIJA
   
 65. Konačan izgled mača. ANIMACIJA