Programski jezik Pascal
Linijska strukura - Ulaz - izlaz

1 Napisati program za učitavanje i ispis broja. Pascal
2 Napisati program za učitavanje i ispis dva broja. Pascal
3 Napisati program za učitavanje dva broja i ispisti ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. Pascal
6 Napisati program za ispis sume dva broja Pascal
7 Izračunati kvadrat učitanog broja. Pascal
8 Izračunati aritmetičku sredinu dva broja. Pascal
9 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Pascal
10 Izračunati kvadrat učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Pascal
11 Učitati 3 broja. Naći sumu prvog i trećeg te razliku trećeg i prvog. Pascal
13 Izračunati kvadratni korijen učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Pascal
14 Izračunati sumu kvadrata dva učitana broja. Pascal
15 Izračunati sumu kvadrata tri učitana broja. Pascal
18 Učitati 2 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. Pascal
19 Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. Pascal
20 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. Pascal
21 Izračunati korijen sume kvadrata tri učitana broja. Pascal
22 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata dva učitana broja. Pascal
23 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata tri učitana broja. Pascal
24 Izračunati površinu kvadrata. Pascal
25 Izračunati obim kvadrata. Pascal
26 Izračunati obim kocke. Pascal
27 Izračunati površinu kocke. Pascal
28 Izračunati zapreminu kocke. Pascal
30 Izračunati dijagonalu kvadrata. Pascal
31 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Pascal
32 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Pascal
33 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Pascal
34 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati obim. Pascal
35 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati dijagonalu. Pascal
36 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Pascal
37 Za učitani poluprečnik izračunati obim kruga. Pascal
38 Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga. Pascal
39 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Pascal
40 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Pascal
41 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Pascal
42 Za poznati poluprečnik izračunati površinu i zapreminu lopte. Pascal
43 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Pascal
44 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Pascal
45 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Pascal
46 Za poznate vrijednosti stranice i visine trougla izračunati odgovarajuću površinu (P=a*h/2). Pascal
47 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Pascal
48 Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu (P=a*h/2) . Pascal
49 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trougla, ako su poznate katete. Pascal
50 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Pascal
51 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal
52 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal
53 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Pascal
54 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Pascal
55 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Pascal
56 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Pascal
57 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Pascal
58 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Pascal
59 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Pascal
60 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: (x-y)/3. Pascal
66 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=b2-4ac Pascal
70 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature učitati znak i ispisati ga na ekranu. Pascal
71 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Pascal
72 Napisati program za ispis unesenog znaka i njegovog ASCII broja Pascal
73 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Pascal
74 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Pascal
75 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Pascal
76 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Pascal
77 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Pascal
80 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u kilobajtima u veličinu u bajtima. Pascal
82 Napisati program za računanje godina starosti. Pascal
83 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Pascal
84 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Pascal
85 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Pascal
86 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Pascal
87 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Pascal
88 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Pascal
89 Izračunati vrijednost sinusne i kosinusne funkcije za učitani ugao u radijanima. Pascal
95 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Pascal
96 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Pascal
97 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Pascal
98 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. Pascal
99 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. Pascal
100 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Pascal
101 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Pascal
102 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 Pascal
103 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) Pascal
104 Napisati program za izračunavanje količnika i ostatka pri dijeljenju 7 sa 2 ( DIV i MOD) Pascal
105 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2
Pascal
106 Učitati vrijednost ugla u radijanima i ispisati sinus datog ugla i kosinus datog ugla. Pascal
107 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal
108 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal
109 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Pascal
110 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik druge i prve cifre s lijeva. Pascal
111 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal
112 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal
113 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal
114 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal
115 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal
118 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)
Pascal
130 Učitati 3 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. Pascal
150 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Pascal
153 Sabrati dva generisana dvocifrena slučajna broja. Pascal
155 Sabrati dva generisana četverocifrena slučajna broja. Pascal
156 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre generisanog broja. Pascal
157 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre jednu ispod druge. Pascal
158 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre generisanog broja u obrnutom redoslijedu. Pascal
160 Napisati program koji generiše trocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre generisanog trocifrenog broja. Pascal
161 Napisati program koji generiše trocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u jednu ispod druge. Pascal
162 Napisati program koji generiše trocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu. Pascal
163 Napisati program koji generiše trocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu jednu ispod druge. Pascal
168 Sabrati cifre generisanog dvocifrenog slučajnog broja. Pascal
169 Sabrati cifre generisanog trocifrenog slučajnog broja. Pascal
171 Sabrati cifre dva generisana dvocifrena slučajna broja. Pascal
174 Sabrati cifre jedinica dva generisana dvocifrena slučajna broja. Pascal
177 Sabrati cifre desetica dva generisana dvocifrena slučajna broja. Pascal
182 Generisati dva dvocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja i obratno. Pascal
188 Generisati dva četverocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja. Sabrati cifre stotica prvog i desetica drugog broja. Pascal
189 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati razliku njegovih cifara. Pascal
190 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Zatim ispisati razliku prve dvije cifre. Pascal
192 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod cifara. Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index