Programski jezik Pascal
Razgranta strukura - Ulaz - izlaz

  I Izrazi  
1 Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:
Pascal
1_2 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Pascal
1_3 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Pascal
2 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
3 Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ". Pascal
4 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Pascal
5 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Pascal
6 Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:
Pascal
7 Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal
8 Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal
9 Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:
Pascal
9_1 Učitatii a,b, ako je a veće od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b. Pascal
10 Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal
10_1 Učitati x. Ako je x manje ili jednako 0, tada je y=5+x, inače je y=x-3. Pascal
11 Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja (koristiti IF ELSE naredbu). Pascal
18 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
  II Parnost i djeljivost  
12 Napisati program za odredjivanje parnosti broja. Pascal
13 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
13_1 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
14 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
15 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
16 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:
Pascal
17 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
Pascal
39 Provjera vrijednosti za uslov x parno? Pascal
19 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
20 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
  III Više logičkih izraza  
21_01 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
21_02 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
21_03 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
21 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal
22 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Pascal
23 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Pascal
24 Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:
Pascal
25 Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom". Pascal
26 Učitati a i b i naći količnik a/b:
Pascal
27 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
28 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
29 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
30 Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Pascal
31 Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Pascal
32 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
33 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
34 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
35 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal
36 Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše. Pascal
37 Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2. Pascal
38 Napisati program koji za y > x računa x i y prema izrazima: x = x - 1; y = x + 2 inače x = x + 1; y = x - 2. Pascal
  IV Minimum i maksimum  
40 Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj. Pascal
41 Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja. Pascal
42 Učitati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca. Pascal
42_1 Učitati dva broja. Treba od većeg učitanog broja oduzeti manji i rezultat ispisati na ekran. Pascal
43 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b). Pascal
44 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b). Pascal
45 Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je. Pascal
46 Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3. Pascal
47 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći broj sa većim kvadratom: max(a2, b2). Pascal
48 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2). Pascal
49 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
50 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
51 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
52 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
53 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
54 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
55 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
56 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
57 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
58 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
59 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal
60 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c). Pascal
61 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c). Pascal
62 Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. Pascal
62_1 Naći najmanju razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. Pascal
64 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg. Pascal
67 Učitati napon i otpor jednosmjerne struje. Izračunati struju. Pascal
72 Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg a ako je min=0 ispisati 3. Pascal
73 Učitati 3 broja sa tastature. Sabrati one koji su u intervalu veći 5 i manji ili jednak 9. Pascal
74 Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost. Pascal
76 Učitati koeficijente kvadratne jednačine. Ispis ima odgovarajući izgled:
Pascal
77 Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Ako je cijeli broj neparan izračunati kub inače ispisati paran. Ispis ima izgled::
Pascal
78 Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled::
Pascal
79 Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Izršiti provjeru izvedenih operacija. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled::
Pascal
  V Redoslijed  
82 Urediti 3 učitana broja po rastućem redoslijedu. Pascal
83 Urediti 3 učitana broja po opadajućem redoslijedu. Pascal
  VI Geometrijski likovi  
90 Provjeriti da li je učitana tačka unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B. Pascal
93 Učitati stranice trougla i izračunati obim (Koristiti IF naredbu). Pascal
94 Učitati stranice trougla. Napisati program da ponudi korisniku izbor računaranja obima i površine (za obim učitati 1 a za površinu 2). Pascal
230_12 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: pravougli, ostrougli ili tupougli? Pascal
99 Učitati hipotenuzu pravouglog trougla i ugao alfa u stepenima. Izračunati katete. Pascal
100 Učitati katetu pravouglog trougla i ugao alfa u stepenima. Izračunati katetu i hipotenuzu. Pascal
102 Učitati radijus. Ako je veći od 5 izračunati obim kruga inače izračunati površinu kruga. Pascal
103 Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Napisati program za učitavanje brzina, izračunavanje i ispis ugla kretanja čamca. Pascal
104 Učitati brzinu kretanja čamca (u m/s) i ugao kretanja čamca u odnosu na rijeku. Napisati program za izracunavanje i ispis brzine kratanja rijeke (u m/s). Pascal
  VII Trocifreni i četverocifreni brojevi  
131 Učitati trocifren broj i ispisati njegovu najveću cifru. Pascal
  VIII Realni brojevi  
170 Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Pascal
  IX Kombinovani zadaci  
Teorijska priprema za grupe zadataka iz Razgranate strukture >> Primjeri
230_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Pascal
230_2 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Pascal
230_7 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. Pascal
  X Generisanje broja  
Teorijska priprema za generisanje broja >> Primjeri
  XI Tekstualni zadaci  

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index