abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Internet osnove
Elektrosnki priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

  1. DIO
 1.    Opšti pojmovi
 2.    Uvod /INTRODUCTION/
 3.    Istorija Interneta /THE INTERNET HISTORY/
 4.    Povezivanje računara /CONNECTION/
 5.    Klijent server /CLIENT-SERVER/ koncepcija
 6.    Mrežna karta /NIC - NETWORK INTERFACE CARD/
 7.    Modem

 8.              Provjera znanja 1. dio (Quiz - priprema - test)
 9.              Provjera znanja 1. dio - quiz
 10.              Provjera znanja 1. dio - test sa slikama
 11.              Provjera znanja 1. dio - test bez slika
 12.              Provjera znanja - abc Internet osnove - Test 1. dio


 13. 2. DIO
 14.    Aktivna mrežna oprema: HUB, SWITCH, Ripiter /REPEATER/, Mrežni most /BRIDGE/ i Mrežni prolaz /GATEWAY/
 15.    HUB
 16.    HUB unutrašnjost animacija 1
 17.    SWITCH
 18.    SWITCH animacija 2
 19.    SWITCH animacija 3
 20.    SWITCH unutrašnjost animacija
 21.    SWITCH i HUB kombinacija animacija 4
 22.    Ripiter /REPEATER/
 23.    Mrežni most /BRIDGE/
 24.    Mrežni prolaz /GATEWAY/
 25.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 26.    Aktivna mrežna oprema: HUB, SWITCH, Ripiter /REPEATER/, Mrežni most /BRIDGE/ i Mrežni prolaz /GATEWAY/ 2_1

 27.    Mreža /NETWORK/
 28.    Mreža /NETWORK/
 29.    Veličina mreže - LAN, MAN, WAN /NETWORK - LAN, MAN, WAN/
 30.    Topologija /TOPOLOGY/ - Sabirnica /BUS/ organizacija
 31.    Topologija /TOPOLOGY/ - Prsten /TOKEN RING/ organizacija
 32.    Topologija /TOPOLOGY/ - Prsten /TOKEN RING/ animacija 1
 33.    Topologija /TOPOLOGY/ - Prsten /TOKEN RING/ animacija 2
 34.    Topologija /TOPOLOGY/ - Zvijezda /STAR/ organizacija
 35.    Bežična mreža - WiFi mreža /WIRELESS NETWORK - WIFI NETWORK/
 36.      Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 37.      Osmosmjerka 2_4 /WORD SEARCH/

 38.              Provjera znanja 2. dio (Quiz - priprema - test)
 39.              Provjera znanja 2. dio - quiz
 40.              Provjera znanja 2. dio - test sa slikama
 41.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika
 42.              Provjera znanja - test bez slika 1. i 2. dio
 43.              Provjera znanja - abc Internet osnove - Test 2. dio
 44.              Provjera znanja - abc Internet osnove - Test 1. i 2. dio


 45. 3. DIO
 46.    INTERNET
 47.    Internet servisi /INTERNET SERVICES/
 48.    Internet konekcija /INTERNET CONNECTION/
 49.    Dobavljač /ISP - INTERNET SERVICE PROVIDER/
 50.    Internet servisi /INTERNET SERVICES/
 51.    Internet servis - e-mail - Elektronska pošta /E-mail/
 52.    Internet servis - www
 53.    Internet servis - CHAT
 54.    Internet servis - Forum
 55.    Internet servis - FTP
 56.    Klijent server /CLIENT-SERVER/ aplikacije
 57.    Internet servis - e-mail - OUTLOOK EXPRESS - klijent
 58.    Internet servis - www - čitač /BROWSER/
 59.    Internet servis - www - INTERNET EXPLORER - klijent aplikacija
 60.    Internet servis - www - Pretraživači /SEARCH ENGINES/
 61.    Internet servis - www - Pretraživači /SEARCH ENGINES/ - Tehnike pretraživanja
 62.    Internet servis - www - Pretraživači /SEARCH ENGINES/ - Tehnike pretraživanja 2

 63.    Protokol /PROTOCOL/
 64.    Protokol /PROTOCOL/
 65.    TCP/IP protokol /TCP/IP PROTOCOL/
 66.    TCP/IP familija protokola /TCP/IP FAMILY OF PROTOCOLS/
 67.    IP Adresa /ADDRESSES/
 68.    Domen /DOMAIN/
 69.    Prostor imena adresa /DNS - DOMAIN NAME SPACE/
 70.    Jedinstvena adresa URL /UNIFORM RESOURCE LOCATOR/

 71.              Provjera znanja 3. dio (Quiz - priprema - test)
 72.              Provjera znanja 3. dio - quiz
 73.              Provjera znanja 3. dio - test sa slikama
 74.              Provjera znanja 3. dio - test bez slika
 75.              Provjera znanja - test bez slika 1, 2. i 3. dio
 76.              Provjera znanja - abc Internet osnove - Test 3. dio
 77.              Provjera znanja - abc Internet osnove - Test 1, 2. i 3. dio


 78. 4. DIO
 79.    Paket /PACKET/
 80.    Paket /PACKET/
 81.    Paket /PACKET/ animacija 1
 82.    Slanje paketa animacija 2
 83.    Gubitak paketa 3
 84.    Ruter /ROUTER/
 85.    Ruter /ROUTER/ animacija 1

 86.    Otkrivanje grešaka na mreži /NETWORK TROUBLESHOOTING/
 87.    Otkrivanje grešaka na mreži korištenjem PING, TRACERT, IPCONFIG, NSLOOKUP /NETWORK TROUBLESHOOTING USING PING, TRACERT, IPCONFIG, NSLOOKUP/

 88. Dodaci
 89.    OSI model - asocijacije za pakovanje
 90.    OSI model /OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION MODEL/
 91.    OSI model - animacija
 92.    Hipertekst /HYPERTEXT/
 93.    Web sajt /WEB SITE/
 94.    Marketing
 95.    Tipovi fajlova na Internetu
 96.    Simboli /SYMOBLS/
 97.    Zlonamjerni softver /MALICIOUS SOFTWARE/ i zaštita
 98.    Granica - brana /FIREWALL/

 99. Za razmišljanje i diskusiju /BRAINSTORMING & DISCUSSION/
 100.    WWW - Izbor uzorka za izradu Web sajta
 101.    CHAT - Korištenje CHAT-a kao zamjene za telefon

 102. INTERNET EXPLORER
 103.    Dugmad naprijed-nazad /FORWAD-BACK BUTTONS/
 104.    Dodavanje Web adrese u FAVORITES listu /ADD FAVORITES/
 105.    Dodavanje Web adrese u FAVORITES listu /ADD FAVORITES/ 2
 106.    Korištenje Web adrese iz FAVORITES listu /USE FAVORITES/
 107.    Dodavanje Web adrese u FAVORITES liniju /ADD TO FAVORITES BAR/
 108.    Brisanje Web adrese iz liste FAVORITES /DELETE ITEM FROM FAVORITES LIST/
 109.    Izbor iz liste istorije posječenosti Web stranica /HISTORY LIST/
 110.    Brisanje liste istorije posječenosti Web stranica /DELETE HISTORY LIST/

 111. Gmail javni MAIL server
 112.    Startanje Gmaila /GMAIL WEB PAGE/
 113.    Kreiranja Email adrese /CREATE ACCOUNT/
 114.    Formular kreiranja Email adrese /CREATE ACCOUNT FORM/
 115.    Keriranje Emaila /COMPOSE EMAIL/
 116.    Otvaranje Emaila /INBOX/
 117.    Slanje Emaila /SEND EMAIL/
 118.    Dodavanje dokumenta uz Emaila /ATTACHMENT - ATTACH/
 119.    Poslana pošta /SENT EMAIL/

 120. YAHOO javni MAIL server

 121. Antivirus KASPERSKY
 122.    Startanje antivirusa KASPERSKY
 123.    Ažuriranje datoteke virusa /UPDATE KASPERSKY/
 124.    Pregled dijelova računara na viruse /SCAN KASPERSKY/

 125.              Provjera znanja 4. dio (Quiz - priprema - test)
 126.              Provjera znanja 4. dio - quiz
 127.              Provjera znanja 4. dio - test sa slikama
 128.              Provjera znanja 4. dio - test bez slika
 129.              Provjera znanja - abc Internet osnove - Test 4. dio


 130. QUIZ - PRIPREMA - TEST
 131.              Quiz - priprema - test