abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik Turbo PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 4.    Uvod
 5. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 6.     Teorijski uvod
 7.     Teorijska priprema
 8.     Pascal programi i algoritmi
 9.     Primjeri i zadaci
 10.     Zajedničke odlike zadataka
 11.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 12.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 13.     Algorimi i programski jezici

 14.     Provjera QUIZ
 15.     Provjera - Test priprema
 16.     Provjera TEST
 17.   TEORIJESKA PRIPREMA
 18.     O programskom jeziku Pascal
 19.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 20.     Blok /BLOCK/
 21.     2. Sintaksni dijagram
 22.       2.1. Sintaksni dijagram
 23.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 24.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 25.       Programski jezici
 26.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 27.       Faze razvoja programa
 28.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 29.       Kad koristitiIDE?
 30.       Startanje TURBO PASCAL-a
 31.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 32.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 33.       Elementi dijalog prozora

 34.     3.10 Dev Pascal
 35.       Startanje DEV PASCAL radno okruženja
 36.       NEW SOURCE DEV PASCAL FILE
 37.       Kopiranje programa, kompajliranje i izvođenje DEV PASCAL programa

 38.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 39.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 40.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 41.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 42.       4.4. Program /PROGRAM/
 43.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 44.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 45.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 46.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 47.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 48.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 49.       4.11. Deklarisanje bloka
 50.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 51.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 52.       5.1. Pojam tipa podataka
 53.       5.2. Vrste tipova
 54.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 55.       5.4. Realni tip /REAL/
 56.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 57.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 58.       5.7. Skalarni tip
 59.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 60.     Aritmetički operatori u Pascalu
 61.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 62.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 63.     Pisanje izraza u Pascalu
 64.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 65.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 66.     Quiz - Test


 67.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 68.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND

 69.   LINIJSKA STRUKTURA
 70.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 71.     Izlaz WRITE(LN)
 72.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 73.     Operatori u Pascalu
 74.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 75.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 76.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci - Frejm /FRAMES/
 77.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 78.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 79.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 80.     Linijska struktura - PASCAL programi - Riješeni zadaci
 81.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Linijska struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 83.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u PASCAL-u
 84.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 85.        Linijska struktura - Algoritam, PASCAL program i Java
 86.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i BASIC
 87.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i Python
 88.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i C
 89.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i C++
 90.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i Java

 91.     Quiz - Test


 92.   RAZGRANATA STRUKTURA- IF THEN & IF THEN ELSE naredba
 93.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 94.     Količnik i recipročna vrijednost
 95.     Kvadratni korijen
 96.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 97.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)

 98.   IF THEN
 99.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 100.     IF THEN - Algoritmi i Turbo PASCAL programi
 101.     IF THEN - Programski jezici Turbo PASCAL i BASIC
 102.     IF THEN - TURBO PASCAL programi - Riješeni zadaci
 103.     IF THEN - TURBO PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 104.     IF THEN - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 105.     IF THEN - Razgranata struktura - Zadaci bez rješenja u PASCAL-u

 106.   IF THEN ELSE
 107.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i Turbo PASCAL programi
 108.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 109.     IF THEN ELSE naredba - Turbo PASCAL programi - Riješeni zadaci
 110.     IF THEN ELSE naredba - Turbo PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 111.     IF THEN ELSE naredba - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 112.     IF THEN ELSE naredba - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu
 113.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 114.        IF THEN/IF THEN ELSE - Programski jezici Turbo Pascal i C++
 115.        IF THEN/IF THEN ELSE - Programski jezici Turbo Pascal i Java


 116.   CASE naredba
 117.     CASE naredba - teorijska priprema
 118.     CASE naredba - Riješeni zadaci
 119.     CASE naredba - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 120.     CASE naredba - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu
 121.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 122.        CASE naredba - Programski jezici Turbo Pascal i Java
 123.        CASE naredba - Programski jezici Turbo Pascal i C++

 124.     Quiz - Test


 125.   CIKLIČNA STRUKTURA
 126.   FOR petlja
 127.     FOR petlja - teorijska priprema
 128.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 129.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 130.     FOR petlja - BASIC i PASCAL programi
 131.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 132.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 133.     FOR petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 134.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja

 135.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 136.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 137.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 138.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 139.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 140.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 141.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 142.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 143.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 144.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 145.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

 146.   FOR petlja u petlji - Višestruka FOR petlja
 147.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 148.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 149.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu

 150.   WHILE petlja
 151.     WHILE petlja - teorijska priprema
 152.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 153.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 154.     WHILE petlja - BASIC i PASCAL programi
 155.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 156.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 157.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 158.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 159.     WHILE petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 160.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili REPEAT UNTIL petljom
 161.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 162.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 163.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 164.   WHILE petlja u petlji - Višestruka WHILE petlja
 165.       WHILE petlja u petlji - - Višestruka WHILE petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 166.       WHILE petlja u petlji - Višestruka WHILE petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu


 167.   REPEAT petlja
 168.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 169.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 170.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 171.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 172.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 173.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 174.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 175.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 176.     REPEAT-UNTIL petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 177.     Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju - riješenja za FOR i WHILE petlju
 178.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 179.   REPEAT petlja u petlji - Višestruka REPEAT petlja
 180.       Višestruka REPEAT/UNTIL petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 181.       Zadaci bez rješenja za REPEAT/UNTIL petlju u petlji - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 182.       REPEAT petlja u petlji - Višestruka REPEAT petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu
 183.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 184.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 185. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 186.     Primjeri i zadaci


 187.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 188.       Dvocifreni i trocifreni brojevi - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 189.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 190.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 191.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 192.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 193.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 194.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 195.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva
 196.       Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 197.     Quiz - Test


 198.   NIZ /ARRAY/
 199.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 200.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Frejm /FRAMES/
 201.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje

 202.   NIZ /ARRAY/ - Maksimum, minimum
 203.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Frejm /FRAMES/
 204.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum

 205.    Niz /ARRAY/ - Sortiranje
 206.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Frejm /FRAMES/
 207.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje

 208.    Niz /ARRAY/ - Formiranje novog niza
 209.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza

 210.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 211.        Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 212.        Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 213.        Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 214.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 215.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 216.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 217.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 218.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 219.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 220.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 221. STRING
 222.     STRING - Primjeri i zadaci
 223.     STRING - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/


 224.   POTPROGRAMI
 225.     Procedure /PROCEDURE/
 226.     Procedure /PROCEDURE/ - Frejm /FRAMES/
 227.     Funkcije /FUNCTION/
 228.     Funkcije i procedure primjeri


 229. GRAFIKA
 230.     Geometrijski likovi
 231.     Prikaz funkcija u Pascalu


 232. DODACI
 233.     Standardne funkcije u Pascalu


 234. Kombinovani zadaci
 235.     Kombinovani zadaci 1 - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 236.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 237.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Pascalu


 238. Dodatak: Rješenja zadataka sa prikazom programskog koda u više programskih jezika
 239.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 240.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 241.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 242.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 243.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 244.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 245.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 246.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 247. Quiz - Test
 248.     Quiz - Test