abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik Turbo PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 4.    Uvod
 5. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 6.     Teorijski uvod
 7.     Teorijska priprema
 8.     Pascal programi i algoritmi
 9.     Primjeri i zadaci
 10.     Zajedničke odlike zadataka
 11.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 12.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 13.     Algorimi i programski jezici

 14.     Provjera QUIZ
 15.     Provjera - Test priprema
 16.     Provjera TEST
 17.   TEORIJESKA PRIPREMA
 18.     O programskom jeziku Pascal
 19.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 20.     Blok /BLOCK/
 21.     2. Sintaksni dijagram
 22.       2.1. Sintaksni dijagram
 23.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 24.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 25.       Programski jezici
 26.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 27.       Faze razvoja programa
 28.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 29.       Kad koristitiIDE?
 30.       Startanje TURBO PASCAL-a
 31.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 32.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 33.       Elementi dijalog prozora

 34.     3.10 Dev Pascal
 35.       Startanje DEV PASCAL radno okruženja
 36.       NEW SOURCE DEV PASCAL FILE
 37.       Kopiranje programa, kompajliranje i izvođenje DEV PASCAL programa

 38.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 39.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 40.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 41.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 42.       4.4. Program /PROGRAM/
 43.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 44.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 45.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 46.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 47.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 48.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 49.       4.11. Deklarisanje bloka
 50.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 51.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 52.       5.1. Pojam tipa podataka
 53.       5.2. Vrste tipova
 54.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 55.       5.4. Realni tip /REAL/
 56.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 57.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 58.       5.7. Skalarni tip
 59.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 60.     Aritmetički operatori u Pascalu
 61.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 62.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 63.     Pisanje izraza u Pascalu
 64.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 65.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 66.     Quiz - Test


 67.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 68.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND

 69.   LINIJSKA STRUKTURA
 70.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 71.     Izlaz WRITE(LN)
 72.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 73.     Operatori u Pascalu
 74.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 75.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 76.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 77.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 78.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 79.     Linijska struktura - PASCAL programi - Riješeni zadaci
 80.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 81.     Linijska struktura - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u PASCAL-u
 83.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 84.        Linijska struktura - Algoritam, PASCAL program i Java
 85.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i BASIC
 86.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i Python
 87.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i C
 88.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i C++
 89.        Linijska struktura - Programski jezici Turbo PASCAL i Java

 90.     Quiz - Test


 91.   RAZGRANATA STRUKTURA- IF THEN & IF THEN ELSE naredba
 92.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 93.     Količnik i recipročna vrijednost
 94.     Kvadratni korijen
 95.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 96.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)

 97.   IF THEN
 98.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 99.     IF THEN - Algoritmi i Turbo PASCAL programi
 100.     IF THEN - Programski jezici Turbo PASCAL i BASIC
 101.     IF THEN - TURBO PASCAL programi - Riješeni zadaci
 102.     IF THEN - TURBO PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 103.     IF THEN - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 104.     IF THEN - Razgranata struktura - Zadaci bez rješenja u PASCAL-u

 105.   IF THEN ELSE
 106.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i Turbo PASCAL programi
 107.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 108.     IF THEN ELSE naredba - Turbo PASCAL programi - Riješeni zadaci
 109.     IF THEN ELSE naredba - Turbo PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 110.     IF THEN ELSE naredba - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 111.     IF THEN ELSE naredba - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu
 112.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 113.        IF THEN/IF THEN ELSE - Programski jezici Turbo Pascal i C++
 114.        IF THEN/IF THEN ELSE - Programski jezici Turbo Pascal i Java


 115.   CASE naredba
 116.     CASE naredba - teorijska priprema
 117.     CASE naredba - Riješeni zadaci
 118.     CASE naredba - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 119.     CASE naredba - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu
 120.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 121.        CASE naredba - Programski jezici Turbo Pascal i Java
 122.        CASE naredba - Programski jezici Turbo Pascal i C++

 123.     Quiz - Test


 124.   CIKLIČNA STRUKTURA
 125.   FOR petlja
 126.     FOR petlja - teorijska priprema
 127.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 128.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 129.     FOR petlja - BASIC i PASCAL programi
 130.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 131.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 132.     FOR petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 133.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja

 134.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 135.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 136.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 137.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 138.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 139.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 140.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 141.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 142.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 143.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 144.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

 145.   FOR petlja u petlji - Višestruka FOR petlja
 146.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 147.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 148.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu

 149.   WHILE petlja
 150.     WHILE petlja - teorijska priprema
 151.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 152.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 153.     WHILE petlja - BASIC i PASCAL programi
 154.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 155.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 156.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 157.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 158.     WHILE petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 159.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili REPEAT UNTIL petljom
 160.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 161.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 162.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 163.   WHILE petlja u petlji - Višestruka WHILE petlja
 164.       WHILE petlja u petlji - - Višestruka WHILE petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 165.       WHILE petlja u petlji - Višestruka WHILE petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu


 166.   REPEAT petlja
 167.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 168.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 169.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 170.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 171.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 172.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 173.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 174.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 175.     REPEAT-UNTIL petlja - DEV PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 176.     Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju - riješenja za FOR i WHILE petlju
 177.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 178.   REPEAT petlja u petlji - Višestruka REPEAT petlja
 179.       Višestruka REPEAT/UNTIL petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 180.       Zadaci bez rješenja za REPEAT/UNTIL petlju u petlji - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 181.       REPEAT petlja u petlji - Višestruka REPEAT petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Turbo Pascalu
 182.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 183.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 184. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 185.     Primjeri i zadaci


 186.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 187.       Dvocifreni i trocifreni brojevi - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 188.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 189.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 190.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 191.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 192.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 193.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 194.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva
 195.       Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 196.     Quiz - Test


 197.   NIZ /ARRAY/
 198.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 199.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Frejm /FRAMES/
 200.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje

 201.   NIZ /ARRAY/ - Maksimum, minimum
 202.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Frejm /FRAMES/
 203.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum

 204.    Niz /ARRAY/ - Sortiranje
 205.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Frejm /FRAMES/
 206.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje

 207.    Niz /ARRAY/ - Formiranje novog niza
 208.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza

 209.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 210.        Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 211.        Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 212.        Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 213.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 214.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 215.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 216.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 217.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 218.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 219.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 220. STRING
 221.     STRING - Primjeri i zadaci
 222.     STRING - Turbo Pascal programi - Frejm /FRAMES/


 223.   POTPROGRAMI
 224.     Procedure /PROCEDURE/
 225.     Procedure /PROCEDURE/ - Frejm /FRAMES/
 226.     Funkcije /FUNCTION/
 227.     Funkcije i procedure primjeri


 228. GRAFIKA
 229.     Geometrijski likovi
 230.     Prikaz funkcija u Pascalu


 231. DODACI
 232.     Standardne funkcije u Pascalu


 233. Kombinovani zadaci
 234.     Kombinovani zadaci 1 - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 235.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 236.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Pascalu


 237. Dodatak: Rješenja zadataka sa prikazom programskog koda u više programskih jezika
 238.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 239.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 240.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 241.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 242.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 243.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 244.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 245.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 246. Quiz - Test
 247.     Quiz - Test