abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Microsoft EXCEL 2010 - elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

EXCEL 2010 je elektronska tabela. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje, koristan je za pripremu ECDL ispita.

  Uvod /INTRODUCTION/
 1.    UVOD u MICROSOFT EXCEL 2010 /INTRODUCTION/
 2.    Osnovne odlike EXCEL-a
 3.    Osmosmjerka 1 /WORD SEARCH/


 4. Startanje i zatvaranje EXCEL-a /STARTING AND CLOSING EXCEL/
 5.    Startanje EXCEL-a iz START menija /STARTING EXCEL, START MENU/
 6.    Startanje EXCEL-a iz PROGRAMS menija /STARTING EXCEL, PROGRAMS MENU/
 7.    Startanje EXCEL-a dvostrukim klikom na ikonu EXCEL na DESKTOP-u /DOUBLE-CLICKING ON THE EXCEL ICON ON THE DESKTOP/
 8.    Startanje EXCEL aplikacije klik na ikonu dokumenta /START EXCEL - DOCUMENT ICON/
 9.    Startanje EXCEL-a iz SEARCH polja /SEARCH BOX/
 10.    Zatvaranje EXCEL-a dugme CLOSE /CLOSE BUTTON/
 11.    Zatvaranje EXCEL-a iz FILE menija /CLOSING EXCEL, FILE MENU/
 12.    Zatvaranje EXCEL-a dvostruki klik na dugme CONTROL menija /CONTROL MENU BUTTON/
 13.    Zatvaranje EXCEL-a CLOSE opcija iz CONTROL menija /CONTROL MENU CLOSE ITEM/
 14.    Zatvaranje meni prečice dugmeta apliakcije /SHORTCUT MENU APPLICATION BUTTON - CLOSE ITEM/
 15.    Zatvaranje: meni prečice naslovne linije /SHORTCUT MENU TITLE BAR - CLOSE ITEM/


 16. Dijelovi EXCEL prozora
 17.    Skrol traka /SCROLL BAR/
 18.    Opis alata /SUPER TOOLTIP/
 19.    Traka /RIBBON/
 20.    FILE meni /FILE MENU/
 21.    Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 22.    Prikaz linije alata za brzi pristup ispod trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR BELOW THE RIBBON/
 23.    Prikaz linije alata za brzi pristup iznad trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR ABOVE THE RIBBON/
 24.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a /WORKSHEET WITHOUT RIBBON/
 25.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a /WORKSHEET WITHOUT RIBBON/ 2
 26.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a
 27.    Padajući meni /DROP DOWN MENU/
 28.    Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-u
 29.    Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u 
 30.    Prikaz galerije u grupi u traci /RIBBON/-u
 31.    Prikaz svih TAB-ov u traci /RIBBON/-u
 32.    Prikaz HOME TAB-a u traci /RIBBON/-u
 33.    Prikaz INSERT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 34.    Prikaz PAGE LAYOUT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 35.    Prikaz FORMULAS TAB-a u traci /RIBBON/-u
 36.    Prikaz DATA TAB-a u traci /RIBBON/-u
 37.    Prikaz REVIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 38.    Prikaz VIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 39.    Uvečenje /ZOOM IN/
 40.    Umanjenje /ZOOM OUT/
 41.    Linija formula /FORMULA BAR/
 42.    Dugme formula /FORMULA BUTTON/
 43.    Linija razdvajanja /SPLIT LINE/
 44.    Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/

 45. Parametri stranice
 46.    Veličina stranice /PAGE SIZE/
 47.    Veličina stranice /PAGE SIZE/- PAGE SETUP dijalog prozor
 48.    Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 49.    Orijentacija stranice - Pejzaž /LANDSCAPE/ iz trake /RIBBON/
 50.    Orijentacija portret /PORTRAIT/ iz trake /RIBBON/
 51.    Otvaranje MARGINS dijalog prozora iz trake /RIBBON/
 52.    Otvaranje MARGINS dijalog prozora iz PAGE SETUP grupe
 53.    Otvaranje zaglavlja dijalog prozor /HEADER&FOOTER DIALOG BOX/
 54.    Zaglavlje i podnožje /HEADER & FOOTER/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 55.    Nova stranica /PAGE BREAK iz trake /RIBBON/
 56.    Otvaranje SHEET TAB-a iz PAGE SETUP grupe
 57.    Otvaranje SHEET TAB-a klikom na PRINT TITLES dugme
 58.    Otvaranje SHEET TAB-a iz SHEET OPTIONS grupe
 59.    Otvaranje SHEET TAB-a iz SCALE TO FIT grupe

 60.    Primjeri i pitanja

 61. Provjera znanja 1. dio (Quiz - test)
 62.    abc EXCEL 2010 - quiz 1. dio
 63.    abc EXCEL 2010 - test sa slikama 1. dio
 64.    abc EXCEL 2010 - test bez slika 1. dio


 65. Pozadina stranice /BACKGROUND/
 66.    Izbor parametara pozadine /BACKGROUND/
 67.    Brisanje pozadine /BACKGROUND/

 68. Upis sadržaja ćelije
 69.    Upis podataka u ćeliju /DATA ENTRY into cell/
 70.    Upis podataka - linija formula /DATA ENTRY FORMULA BAR/
 71.    Potvrda upisa sadržaja
 72.    Promjena sadržaja u FORMULA BAR-u
 73.    Tip podataka - tekst /DATA TYPE-TEXT/
 74.    Tip podataka - datum /DATA TYPE-DATE/
 75.    Novi red unutar iste ćelije /ALT+ENTER/
 76.    Brisanje sadržaja ćelije u FORMULA BAR-u - BACKSPACE taster
 77.    Promjena sadržaja u samoj ćeliji - BACKSPACE taster
 78.    Brisanje podataka desno od kursora /DELETE/
 79.    Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju
 80.    Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju (taster ESC)
 81.    Dodavanje DATA FORM dugmeta u QUICK ACCESS TOOLBAR /ADD DATA FORM BUTTON/
 82.    Upis podataka u formular - /DATA ENTRY - DATA FORM/
 83.    Sadržaj u ćeliji - Uslovno formatiranje - DATA BARS
 84.    Sadržaj u ćeliji - Uslovno formatiranje - COLOR SCALES
 85.    Sadržaj u ćeliji - Uslovno formatiranje - Ikone /ICON SETS/
 86.    Komentar u ćeliji /CELL COMMENT/
 87.    Komentar u ćeliji /CELL COMMENT/ - desni klik

 88. Radni list /WORKSHEET/ i kolona/red /COLUMN/ROW/
 89.    Radni list /WORKSHEET/
 90.    Izbor radnog lista - klik mišem
 91.    Izbor radnog lista /WORKSHEET BAR/
 92.    Promjena imena radnog lista - desni klik /RENAME WORKSHEET/ - RIGHT CLICK
 93.    Promjena imena radnog lista - Tab radnog lista /RENAME WORKSHEET - WORKSHEET TAB/
 94.    Promjena redosljed prikaza radnog lista
 95.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT WORKSHEET dugme
 96.    Promjena imena radnog lista /RENAME WORKSHEET/ - RIBBON
 97.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT BUTTON traka /RIBBON/
 98.    Dodavanje radnog lista - desni klik /INSERT WORKSHEET - RIGHT CLICK/
 99.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - Tasteri SHIFT + F11
 100.    Brisanje radnog lista /DELETE WORKSHEET/
 101.    Brisanje radnog lista - RIBBON
 102.    Brisanje radnog lista - desni klik /RIGHT CLICK/
 103.    Kopiranje radnog lista /COPY WORKSHEET/

 104. Kolona /COLUMN/
 105.    Označavanje kolone /SELECT COLUMN/
 106.    Promjena širine kolone /COLUMN WIDTH, A COLUMN HEADER/
 107.    Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/
 108.    Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/ 2
 109.    Dodavanje kolone - desni klik /INSERT COLUMN - RIGHT CLICK/
 110.    Širina kolone - HEADINGS /COLUMN WIDTH, HEADINGS/
 111.    Širina kolone - FORMAT dugme /COLUMN WIDTH - FORMAT BUTTON/
 112.    Širina kolone – Promjena mogućnosti prikaza podataka ####
 113.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN - RIBBON, DELETE/
 114.    Brisanje kolone sekundarnim tasterom miša /DELETE COLUMN - RIGHT CLICK/

 115. Primjeri /EXAMPLES/
 116.    Dodavanje kolone /INSERTING COLUMN/ - Primjer 01
 117.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN/ Primjer 02

 118. Red /ROW/
 119.    Označavanje reda /SELECT ROW/
 120.    Promjena visine reda
 121.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - traka /RIBBON/, FORMAT dugme
 122.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabran red
 123.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabrana ćelija
 124.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ sekundarnim tasterom miša /RIGHT CLICK/
 125.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - zaglavlje-dugme reda /HEADINGS/
 126.    Brisanje reda /DELETE ROW - RIBBON, DELETE/
 127.    Brisanje reda sekundarnim tasterom miša /DELETE ROW - RIGHT CLICK/

 128. Primjeri /EXAMPLES/
 129.    Dodavanje reda /INSERTING ROW/ - Primjer 01
 130.    Brisanje reda /DELETING ROW/ Primjer 02

 131.    Primjeri 1 /COLUMN-ROW/

 132. Ćelija /CELL/
 133.    Aktivna ćelija /ACTIVE CELL/
 134.    Opseg ćelija /CELL RANGE/
 135.    Naziv ćelija /NAME BOX/
 136.    Brisanje naziva ćelija /DELETE NAME BOX/
 137.    Brisanje podataka /ERASING DATA/
 138.    Premještanje sadržaja ćelije /MOVING CELL CONTENT/
 139.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/
 140.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/ 2
 141.    Dodavanje ćelije - desni klik /INSERTING CELL - RIGHT CLICK/
 142.    Brisanje ćelije /DELETING CELL/

 143.    Primjeri 2 /CELL/


 144. Uređivanje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
 145. Otvaranje FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora
 146.    Otvaranje FORMAT CELLS dijalog prozora
 147.    Izbor parametara broja iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 148.    Izbor valute /CURRENCY/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 149.    Izbor datuma /DATE/

 150. Poravnanje /ALIGNMENT/
 151.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/
 152.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 02
 153.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 03
 154.    Formatiranje teksta iz trake - Prikaz cijelog sadržaja ćelije /WRAP TEXT/ /RIBBON/ 04
 155.    Orijentacija teksta iz trake /RIBBON/
 156.    Povezivljanje ćelija /MERGE/
 157.    Rastavljanje ćelija /UNMERGE/
 158.    Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora
 159.    Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora 2
 160.    Poravnanje /ALIGNMENT tab/
 161.    Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora /ORIENTATION/
 162.    Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora 2 /ORIENTATION/
 163.    FORMAT CELL - /WRAP TEXT/
 164.    FORMAT CELL - /MERGE CELL/
 165.    FORMAT CELL - /SHRINK TO FIT/ FORMAT CELLS dijalog prozor
 166.    Sjena /PATTERNS CELLS/ FORMAT CELLS dijalog prozor

 167. FONT /FONT/

 168.    Promjena fonta - FONT padajuća lista iz HOME TAB
 169.    Promjena veličine fonta /FONT SIZE/ iz trake /RIBBON/
 170.    Izbor stila fonta /FONT STYLE/ iz trake /RIBBON/
 171.    Izbor boje fonta iz trake /RIBBON/
 172.    Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora
 173.    Izbor parametara fonta iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 174.    Izbor Grčkih slova /SYMBOL/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora

 175. Okvir /BORDER/
 176.    Izbor tipa okvira BORDERS dugme
 177.    Izbor tipa okvira - FORMAT CELLS dijalog prozor

 178. Boja pozadine /FILL/
 179.    Izbor boje pozadine ćelije - FILL COLOR dugme
 180.    Izbor boje pozadine ćelije - FORMAT CELL dijalog prozor
 181.    Izbor boje pozadine ćelije - FORMAT CELL dijalog prozor - koristi FILL COLOR dugme
 182.    Šrafure ćelije /PATTERN STYLE/ - meni prečice /SHORTCUT MENU/

 183. Primjeri /EXAMPLES/
 184.    Primjeri 1
 185.    Primjeri 3
 186.    Primjeri 4
 187.    Primjeri 6

 188. Formula - jednačina /Formula - equation /=/
 189.    Kucanjem sa tastature upisati izraza direktno u ćeliju (npr =2+3)
 190.    Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 1
 191.    Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 2
 192.    Aritmetičke operacije i operatori - Stepenovanje /EXPONENTIATION/ ^
 193.    Prikaz firmula ili rezultata /SHOW-HIDE FORMULAS/

 194. Funkcije /FUNCTIONS Fx/
 195.    Funkcija SUM dugme AUTOSUM (SIGMA) /Function SUM - AutoSum button (SIGMA)/ 01
 196.    Funkcija SUM iz dIjalog prozora INSERT FUNCTION 02
 197.    Funkcija proizvod /FUNCTION PRODUCT/
 198.    Najmanja vrijednost /MIN/
 199.    Najveća vrijednost /MAX/
 200.    Funkcija prosjek /FUNCTION AVERAGE/
 201.    Funkcija odlučivanja /FUNCTION IF/
 202.    Funkcija odlučivanja /FUNCTION IF/ - kopiranje
 203.    Funkcija slučajna vrijednost /FUNCTION RAND/
 204.    Funkcija slučajna vrijednost od 0-10 /FUNCTION RAND/
 205.    Funkcija redoslijed vrijednosti po opadajućem redoslijedu /RANK/
 206.    Funkcija redoslijed vrijednosti po rastućem redoslijedu /RANK/
 207.    Funkcija brojanje /FUNCTION COUNT/
 208.    Funkcija brojanje celija sa tekstom /FUNCTION COUNTA/
 209.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/
 210.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - apsolutne vrijednosti
 211.    Funkcija brojanje izabranih /FUNCTION COUNTIF/
 212.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - prosjek
 213.    Funkcija brojanje izabranih /FUNCTION COUNTIF/ - prosjek
 214.    Prosjek izabranih vrijednosti
 215.    Funkcija sumiranje izabranih - relacioni operator /FUNCTION SUMIF/
 216.    Funkcija brojanje izabranih - relacioni operator /FUNCTION COUNTIF/
 217.    Funkcija MAX - Primjer
 218.    Funkcije VLOOKUP - HLOOKUP - RANK >>
 219.    Pamćenje termina /MEMORY/ FUNCTIONS 10_1
 220.    Osmosmjerka 10_1 /WORD SEARCH/
 221.    Primjeri 1
 222.    Primjeri: Funkcije 421
 223.    Primjeri: Funkcije SUMIF 301
 224.    Primjeri: Funkcije SUMIF 141
 225.    Primjeri: Funkcije COUNTIF 151
 226.    Primjeri: Funkcije 431 (Dnenvnik)
 227.    Primjeri: Funkcije 441 (Zgrada)

 228. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenata u EXCEL-u /NEW, OPEN & SAVE/
 229.    Kreiranje dokumenta /NEW/ iz linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 230.    Kreiranje fajla iz fajl menij
 231.    Kreiranje fajla istovremenim pritiskom na tastere CTRL i N
 232.    Otvoranje dokumenta /OPEN/ iz linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 233.    Otvaranje fajla iz FILE menija
 234.    Otvaranje fajla istovremenim pritiskom na tastere CTRL i O
 235.    Otvori skoro otvarani dokument /OPEN RECENTLY/
 236.    Snimanje dokumenta pod drugim imenom - FILE meni /SAVE AS - FILE MENU/
 237.    Snimanje dokumenta pod novim imenom /SAVE AS/ - Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR
 238.    Snimi tipkama tastature CTRL+S /SAVE - CTRL+S/

 239. Traženje i zamjena /FIND & REPLACE/
 240.    Traženje skupa znakova /FIND/
 241.    Traži /FIND/ - /CTRL+F/
 242.    Zamjena skupa znakova /REPLACE/

 243. Blok /BLOCK/
 244.    Označiti skup ćelija - opseg /SELECT RANGE/
 245.    Označiti cijeli dokument dugmetom SELECT ALL /SELECT ALL BUTTON/
 246.    Označiti cijeli dokument tipkama tastature CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/
 247.    Označiti skup ćelija koje nisu jedna do druge /CTRL+CLICK/

 248. Kopiranje i premještanje /BLOCK, CUT, COPY, PASTE/
 249.    Kopiranje sadržaja ćelija u istom radnog listu /EDIT COPY PASTE/
 250.    Premještanje sadržaja ćelija u istom radnog listu /EDIT CUT PASTE/
 251.    Premještanje grupe ćelija iz jednog radnog lista u drugi /CUT PASTE/

 252. Adresiranje /ADDRESSING/
 253.    Relativno adresiranje /RELATIVE ADDRESS/ 01 (COPY)
 254.    Apsolutno adresiranje /ABSOLUTE ADDRESS/ 01 (COPY)

 255. Primjeri:
 256.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/
 257.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A1 1
 258.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A$1 2
 259.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A1 3
 260.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A$1 4
 261.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ horizontalno 5
 262.    Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ horizontalno SUM 1
 263.    Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ vertikalno SUM 2

 264.    Primjeri 1

 265. Lista popune /FILL LIST & CUSTOM LIST/
 266.    Korištenje gotove liste popune /FILL LIST/
 267.    Kreiranje liste popune /ADD CUSTOM LIST/
 268.    Korištenje liste popune /USING CUSTOM LIST/

 269. Izbor prikaza dijelova prozora /VIEW/
 270.    Izbor prikaza linije formula /FORMULA BAR/-a
 271.    Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/
 272.    Izbor prikaza zaglavlja /HEADINGS/-a
 273.    Izbor opcije 100 ZOOM
 274.    Izbor opcije FULL SCREEN
 275.    Izbor opcije NORMAL
 276.    Izbor opcije PAGE BREAK PREVIEW
 277.    izbor opcije PAGE LAYOUT
 278.    Izbor opcije ZOOM TO SELECTION
 279.    Izbor opcije ZOOM
 280.    Izbor parametara iz EXCEL OPTION dijalog prozora

 281. Sotiranje /SORT/
 282.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z /SORT ASCENDING/
 283.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a /SORT DESCENDING/
 284.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z - HOME TAB - SORT & FILTER button
 285.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a - HOME TAB - SORT & FILTER button
 286.    SORT dijalog prozor - Rastući redoslijed
 287.    SORT dijalog prozor - Opadajući redoslijed /SORT DESCENDING/
 288.    Sortiranje po tri kriterija

 289. VLOOKUP - HLOOKUP - RANK
 290.    Funkcije VLOOKUP i HLOOKUP
 291.    Ocjene učenika, numeričke vrijednosti
 292.    Ocjene učenika, opisna ocjena
 293.    Ocjene učenika, zaključna ocjena
 294.    Odjeljenja - Rangiranje 01
 295.    Odjeljenja - Rangiranje svih odjeljenja
 296.    Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje prvog razreda
 297.    Odjeljenja - Prvoplasirana odjeljenja pojedinh razreda
 298.    Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje svih razreda
 299.    Odjeljenja - Tri prvoplasirana odjeljenja svih razreda
 300.    Zarada od prodaje
 301.    VLOOKUP - Dva smjera
 302.    HLOOKUP - Dva smjera
 303.    VLOOKUP - Primjeri 1
 304.    HLOOKUP - Primjeri 2
 305.    VLOOKUP - Primjeri 3

 306. Filter /DATA FILETER/
 307.    Filter /DATA FILTER/

 308. Grafikon /CHART/
 309.    Standardni tipovi grafikona /STANDARD TYPES OF CHART/
 310.    Kreiranje grafikona /CREATE CHART/
 311.    Izbor podataka grafikona /SELECT CHART DATA/
 312.    3D rotacija /3D ROTATION/
 313.    Naslov dijagrama /CHART TITLE/
 314.    Postavljanje labels-a
 315.    Kreiranje naslova /LABELS/
 316.    Kreiranje naslova /LABELS/ iz dokumenta
 317.    Prikaz vrijednosti na osama
 318.    Promjena naziva serije /SERIES NAME/
 319.    Izbor vrijednosti ose
 320.    Promijena boje CHART-a
 321.    Promijena izgleda grafikona
 322.    Promijena tipa grafikona /CHANGE CHART TYPE/
 323.    Promijena podataka u grafikonu /CHANGE CHART DATA/
 324.    Zamijena reda-kolone /SWITCH ROW/COLUMN/
 325.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/
 326.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 01 STACKED BAR
 327.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 02 Izbor podataka /SELECT DATA/
 328.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 03 Brisanje legende /DELETE LEGEND/
 329.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 04 Suprotan redoslijed /REVERSE ORDER/
 330.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 05 Nevidljiva prva serija /INVISIBLE THE FIRST SERIE/
 331.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 06 Početni datum /START DATE/
 332.    Kreiranje grafikona sa funkcionalnom tipkom F11 /CREATE CHART - F11/

 333.    Primjeri 121 - Grafikon /CHART/
 334.    Primjeri 141 - Grafikon /CHARTS TYPES/
 335.    Primjeri 151 - COUNTIF, RANK i Grafikon /CHARTS TYPES/
 336.    Primjeri 131 - Grafikon GANTT /CHART/


 337. Pametni grafikon /SMARTART/
 338.    SMARTART - CHOOSE SMARTART GRAPHIC dijalog prozor /CHOOSE SMARTART GRAPHIC DIALOG BOX/
 339.    SMARTART - Dodavanje pametnog grafikona /INSERT SMARTART/
 340.    SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/
 341.    SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/ 2
 342.    SMARTART - Dodavanje elementa u pametni grafikona /ADD SHAPE INTO SMARTART GRAPHIC/
 343.    SMARTART - Izbor načina prikaza pametnog grafikona /SMARTART GRAPHIC STYLE/
 344.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE/
 345.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona iz CLIPART-a kopiranjem /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE FROM CLIPART - COPY/


 346.    Primjeri 18_6_1 - Pametni dijagram /SMARTART/
 347.    Primjeri 18_6_2 - Pametni dijagram /SMARTART/
 348.    Primjeri 18_7_1 - Pametni dijagram /SMARTART/
 349.    Primjeri 18_7_2 - Pametni dijagram /SMARTART/


 350. Pivot tabela /PIVOT TABLE/
 351.    Kreiranje Pivot tabele
 352.    Podaci za kreiranje Pivot tabele 1
 353.    Kreiranje Pivot tabele - Razdvajanje godina i mjeseci
 354.    Kreiranje Pivot tabele - Godine
 355.    Promijena imena pivot tabele
 356.    Postavljanje zaglavlja
 357.    Sjena redova i kolona
 358.    Isticanje zaglavlja redova i kolona
 359.    Izbor boje sjene redova i kolona
 360.    Selektovanje podataka u Pivot tabeli
 361.    Prikaz konačnog zbira svih kolona-redova /GRAND TOTAL/
 362.    Podaci za kreiranje Pivot tabele 2
 363.    Prikaz podsuma u pivot tabeli /SUBTOTALS/
 364.    Postavljanje dugmadi ispred zaglavlja
 365.    Detaljnost prikaza
 366.    Prikazi pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/
 367.    Razdvajanje redova u pivot tabelama
 368.    Brisanje podataka u pivot tabeli
 369.    Premiještanje pivot tabele
 370.    Promijena podataka u pivot tabeli
 371.    Sortiranje od a do z u pivot tabeli
 372.    Sortiranje u Pivot tabeli - SORT dijalog prozor
 373.    Kreiranje Pivot dijagrama /PIVOT CHARTS/
 374.    Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a
 375.    Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a - sa dijagrama
 376.    Pivot tabela /PIVOT TABLE/ - Primjeri 1
 377.    Pivot tabela /PIVOT TABLE/ - Primjeri 2


 378. Primjena u fizici: Iteracije /ITERATIONS/
 379.    Iteracije /ITERATIONS/
 380.    Delta
 381.    V0
 382.    Zaglavlje tabele i početne vrijednosti varijabli
 383.    Ispis formule
 384.    Apsolutne adrese varijabli
 385.    Vrijednosti promjeljive Delta t
 386.    Vrijednosti brzine v
 387.    Ponovi za 220 vrijednosti i formula delta t i v
 388.    Analiza promjenom vrijednosti
 389.    Gafički prikaz
 390.    Gafički prikaz - promjena opsega
 391.    Brzina /SPPED/ - Grafički prikaz
 392.    Brzina /SPPED/ - Analiza promjenom vrijednosti
 393.    Graf - Histogram - Prikaz vrijednosti

 394. Štampanje /PRINT/
 395.    Štampanje iz FILE menija /PRINT - FILE MENU - PRINT ITEM/

 396. DODACI
 397.    Smanjenje broja decimalnih mijesta /DECREASE DECIMAL/
 398.    Povećanje broja decimalnih mijesta /INCREASE DECIMAL/

 399.    Primjeri 1
 400.    Primjeri 2
 401.    Primjeri 3
 402.    Primjeri 4
 403.    Primjeri 23

 404. QUIZ - TEST
 405.    Quiz - test